Ви є тут

Головна

[<Градецька Наталія Миколаївна>]

Прізвище: [<Градецька>]

Ім'я: [<Наталія>]

По батькові: [<Миколаївна>]

 

Посада: [<доцент кафедри>]

Науковий ступінь: [<кандидат юридичних наук>]

Вчене звання: [<доцент>]

 

Освіта: вища

 • [<Запорізький державний університет>], [<факультет романо-германської філології>], рік закінчення – [<1996>], [], спеціальність за дипломом – [<шифр спеціальності>] «[<німецька мова та література>]», спеціалізація – «[<спеціалізація за дипломом>]», кваліфікація за дипломом – «[<Філолог. Викладач німецької мови та літератури. Викладач англійської мови>]»
 • [<Класичний приватний університет>], [<юридичний факультет>], рік закінчення – [<2008>], [], спеціальність за дипломом – [<шифр спеціальності>] «[<Правознавство>]», спеціалізація – «[<спеціалізація за дипломом>]», кваліфікація за дипломом – «[<Магістр права>]»
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – [<12.00.08>] «[<Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право>]»:
  «[<Сім'я як суб'єкт запобігання злочинності неповнолітніх>]», рік захисту – [<2011>], [<Класичний приватний університет>]
 • Докторська дисертація зі спеціальності – [<шифр спеціальності>] «[<Назва спеціальності>]»:
  «[<Тема дисертації>]», рік захисту – [<рік захисту дисертації>], [<назва установи, де захищено дисертацію>]

Наукові інтереси:

 • [<Вплив політики держав на процес становлення та дотримання норм міжнародного права>]
 • ...

Дисципліни, які викладає:

 • [<"Правове регулювання туристичної діяльності", "Основи законодавства про працю">]
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

 • [<Градецька Н.М. Аналіз інституту сім?ї в правовому та соціологічному аспектах / Н.М.Градецька // Право і безпека. – 2012.– № 5. – С. 227–233.>]
 • [<Градецкая Н.Н. Негативное влияние режима изоляции на процесс ресоциализации несовершеннолетних / Н.Н.Градецкая // Экономика и право Казахстана. – 2013.– № 4. – С.41–48.>]
 • [<Градецка Н.М. Взаємодія соціальних органів та громадськості у забезпеченні сімейного розвитку та виховання молоді / Н.М.Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2014. – № 3. – С. 78–83.>]
 • [<Градецька Н.М. Вплив інтеграційних процесів на формування професійних компетенцій юриста-міжнародника / Н.М.Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2014. – № 4. – С. 167–171.>]
 • [<Градецька Н.М. Охоронний ордер як превентивний засіб внутрисімейних злочинів / Н.М.Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 2. – С. 68–75.>]
 • ...

Участь у конференціях:

 • [<дата проведення конференції: 25 березня 2016>], [<тип конференції: науково-практична>] конференція «[<Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення>]», [<Національна академія внутришніх справ>], тема доповіді «[<Кібераддикція як чинник протиправної поведінки неповнолітніх>]»
 • [<дата проведення конференції: 29 лютого 2016>], [<тип конференції: науково-практичний семінар>] конференція «[<Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї>]», [<Національна академія внутришніх справ>], тема доповіді «[<Тенденції міжнародно-правового правового регулювання протидії насильства в сім?ї>]»
 • [<дата проведення конференції: 1-2 листопада 2016>], [<тип конференції: всеукраїнська науково-практична>] конференція «[<Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми>]», [<Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти>], тема доповіді «[<Виховання патріотизму в освітньому процесі ВНЗ>]»
 • [<дата проведення конференції: 17 та 30 листопада 2016>], [<тип конференції: науково-практичний семінар>] конференція «[<Актуальні питання кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології>]», [<Академія ДПтС>], тема доповіді «[<Зарубіжний досвід кадрового забезпечення пенітенціарної системи>]»
 • [<дата проведення конференції: 8 грудня 2016>], [<тип конференції: круглий стіл>] конференція «[<Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини>]», [<Класичний приватний університет>], тема доповіді «[
 • [<дата проведення конференції: 30-31 березня 2017>], [<тип конференції: Міжнародна науково-практична>] конференція «[<Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету>]», [<Запорізький національний технічний університет>], тема доповіді «[<РОЛЬ ООН В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ>]»
 • ...

 

Відзнаки та нагороди:

 • [<Відзнака чи нагорода>], [<рік отримання>]
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: [<2016>].

Мови спілкування: [<українська, російська, німецька, англійська>],...

Контакти:

адреса: [<вул Тургенєва 39>]
аудиторія (кабінет): [<290-Б>]
тел.: [<769-86-26>]
e-mail: []
URL: []
@zntu.edu.ua>