Ви є тут

Головна

 

Кафедра «Обробка металів тиском» виконує науково-дослідну роботу на тему 03619 «Математичні моделі, технологія та обладнання для процесів пластичного деформування» під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, доктора технічних наук, професора Чигиринського Валерія Вікторовича. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри, а також дисертаційні дослідження, які виконують асистенти Матюхін А.Ю. та Бень А.М.

 


3.1.   Наукові школи

На кафедрі ОМТ діяли 7 наукових школ за напрямками:

1. Динаміка ковальсько-штампувальних машин. Науковий керівник – перший зав. кафедрою проф., д.т.н., академік, заслужений діяч науки та техніки Росії, лауреат Державної премії УРСР Лев Іванович Живов. Захищено докторська дисертація та 35 кандидатських.

2. Вплив різних факторів виробництва на здатність до штампування сталей і сплавов. Науковий керівник – доцент, к.т.н., лауреат Державної премії УРСР Семен Захарович Юдович. У школі підготовлено і захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій.

3. Термомеханічний режим штампування і пресування порошкових матеріалів та вуглецево-полімерних композицій. Науковий керівник – проф., д.т.н. – Віктор Олександрович Павлов. У школі підготовлено і захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертацій.

4. Автоматизація технологічних процесів штампування на універсальних кривошипних пресах. Науковий керівник – доц., к.т.н. – Борис Миколайович Чумаков. Підготовлено і захищено 4 кандидатських дисертацій.

5. Зниження енергоємкості виробництва деталей в машинобудуванні. Науковий керівник – проф., к.т.н. Дубина Валентин Іларіонович. У школі підготовлено і захищено 3 кандидатські дисертації. Зниження енергоємкості виробництва деталей, підвищення якості металу паковок, якості поверхні та відштампованих деталей і забезпечення економії матеріальних ресурсів досягалося за рахунок переходу від гарячого штампування до холодного штампування; за рахунок переходу від обробки різанням до холодного об’ємного штампування (холодне видавлювання) монолитних і порошкових матеріалів; за рахунок переходу від ковки двома бойками до чотирьохсторонньої радіальної ковки на гідравлічному ковочному пресі; за рахунок застосування модернізованих універсальних кривошипних пресів (потрійної дії) для чистової вирубки-пробивки; за рахунок використання елементів об’ємного деформування у процесах холодного листового штампування.


3.2.   Напрями наукових досліджень

 

Основний науковий напрямок наукової роботи на кафедрі: "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в машинобудуванні".

 

 


3.3.   Список наукових публікацій

Наукова робота кафедри

Обробка металів тиском

 

 

№ з/п

Прізвище

ім’я по батькові викладача

Навчальні програми та посібники

Участь у конференціях

Основні публікації за останні п’ять років

  1.  

Чигиринський Валерій Вікторович

 

  1. Вторая Международная научно-техническая конференция «Павловские чтения», ИМЕТ РАН, 26-27 октября 2010 г.,

г. Москва

2. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

3. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка і технологія - 2010», 18-21 травня 2010 р., м. Київ, КПІ

4. Научно-техническая конференция «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии», 9-11 ноября 2010г., г. Харьков, ХПИ.

5. 9 international symposium of matlurgical society SHMD 2010, Sibenik, Croatia, June 20-24 2010

1. Чигиринский В.В. Определение компонентов тензора напряжений реальной пластической среды /В.В.Чигиринский, А.Я. Качан, Ю.С. Кресанов, С.А. Андрющенко, В.В. Корниенко //Вестник двигателестроения ЗНТУ. - 2009.- № 2. - С. 76.

2. Кресанов Ю.С. Влияние параметров горячего выдавливания заготовок рабочих лопаток компрессора на качество их изготовления /Ю.С Кресанов, А.Я. Качан, В.В. Чигиринский, А.Н. Бень //Вестник двигателестроения. ЗНТУ. - №2. – 2009. - С.108.

3. Чигиринський В.В. Эффекты пластической деформации/ В.В.Чигиринський, В.І. Дубина, Е.Н. Мисник // Вестник национального технического университета ХПИ.-2009.- №33.-С.109-114.

4. Чигиринский В.В. Разработка математической модели осадки тел вращения в условиях плоского деформированного состояния /В.В. Чигиринский, В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, Е.А. Диброва //Вісник національного технічного університету України. - 2010. - № 60. – С. 219.

5. Аналитическое определение модели реальной пластической среды /В.В. Чигиринский, А.Ф. Бичевой, В.И. Дубина, М.В. Чигиринский //Вісник національного технічного університету України. - 2010. - № 60. – С. 124.

6. Chygyryns’kyy V.V., Kachan A.Y., Mamuzi? I., Ben' A.N. Ageneralized theory ob plasticity // Materiali in Tehnologije - №44 (2010) – з. 141-145.

7. Чигиринський В.В. Розробка математичної моделі радіального тиску пластичного середовища при осадці полих тіл обертання / В.В. Чигиринський, А.Ю. Матюхін, В.В. Падалка // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - 2011. - С.46-50.

2

Дубина

Валентин Іларіонович

 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

2. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка і технологія - 2010», 18-21 травня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

1. Дубина В.И. Влияние температуры, величины и скорости деформации на истинное сопротивление при холодном выдавливании /В.И Дубина., В.В Широкобоков //Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - Луганськ. – 2008. - № 6. - С. 44-47.

2. Дубина В.І. Тепловий ефект при зворотньому видавлюванні порожнистих виробів /В.І Дубина, В.В. Широкобоков //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал ЗНТУ. - 2008 - № 2.

3. Чигиринский В.В. Эффекты пластической деформации /В.В.Чигиринский, В.И Дубина., Е.Н. Мисник //Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давленим в машиностроении. Сб. научн. трудов. Харьков. - 2009.- № 11. – С. 48.

4. Чигиринский В.В. Аналитическое определение модели реальной пластической среды /А.Ф. Бичевой, В.И. Дубина, М.В. Чигиринский //Вісник національного технічного університету України. – 2010. - № 60. – С. 124.

5. Широкобоков В.В. Разработка программного обеспечения для расчета и анализа коэффициента использования металла. /Широкобоков В.В., Дубина В.І., Говтвян Р.Ю. //Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 142-147 с.

3

Явтушенко Олександр Вікторович

1. Явтушенко О.В. Проектування та розрахунок кривошипних пресів. Навчальний посібник. - Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2008. - 301 с.

 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

1. Середа Б.П. Оптимизация параметров планетарного привода кузнечно-прессовых машин /Б.П. Середа, Т.А Васильченко, А.В. Явтушенко, А.В. Глебенко //Обработка металлов давленим. Сб. научн. трудов. ДГМА. – 2009. - №1. - С. 306.

2. Явтушенко А.В. Математическая модель планерного привода кривошипных прессов /Б.П. Середа, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Вісник національного технічного університету України. – 2010. - № 60. – С. 200.

3. Явтушенко А.В. Оптимизация длины шатуна зубчато-рычажного главного исполнительного механизма кривошипных прессов /А.В. Явтушенко, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Совершенствование процессов и оборудования обработки металлов давлением в металлургии и машиностроении. Тем. сборник. науч. тр. - ДГМА, Краматорск. - 2007. – С. 306-311.

4. Середа Б.П. Approximate calculation of the basic parameters of energodinamic processes starting and stopping planetary drive. / Середа Б.П., Явтушенко О.В., Васильченко Т.О., Калантаєва О.О. // Вісник Національного технічного університету України «ХПІ», сер. «Новые решения м современных технологиях», 2010, вип. 43. с.22-27.

5 Явтушенко А.В. Приближенный расчет основных энергодинамических параметров процессов включения и остановки планетарного привода. / Явтушенко А.В., Середа Б.П., Васильченко Т.А., Глебенко А.В. // Обработка металлов давлением: Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010, № 3 (24). С. 175-179.

6. Явтушенко А.В. Определение работы включения кривошипных прессов с планетарным приводом. / Явтушенко А.В., Середа Б.П., Васильченко Т.А., Глебенко А.В. // Вісник національного технічного університету України «КПІ». Серія машинобудування. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. С. 134-136.

 

  1.  

Бичевий

Олексій Федорович

1. Бичевий О.Ф. ЗНТУ 1900-2005 Історичний нарис. Навчальний посібник. - Запоріжжя, «Дике поле», 2006.

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

1. Чигиринский В.В. Аналитическое определение модели реальной пластической среды /В.В. Чигиринский, А.Ф. Бичевой, В.И. Дубина, М.В. Чигиринский //Вісник національного технічного університету України. – 2010. № 60. – С. 124.

2. Бичевий О.Ф. Негативные последствия инженерных ошибок /О.Ф. Бичевий, Р.Я. Петрикіна //Нові матеріали та технології в металургії та машинобудуванні. – 2006. - № 1.

  1.  

Ніколаєв

Віктор Олександрович

1. Ніколаєв В.О. Производство полос.  Навчальний посібник. ЗДІА.-2009.- 179с

2. Ніколаєв В.О. Обжимное и сортовое производство. Навчальний посібник. - ЗДІА. - 2009. – 179 с.

 

 

 

  1.  

Обдул

Василь Дмитрович

 

1. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка і технологія - 2010», 18-21 травня 2010 р., м. Київ, КПІ

2. Научно-техническая конференция «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии», 9-11 ноября 2010г., г. Харьков, ХПИ.

 

 

1. Обдул В.Д. Кривошипно-шатунний механізм в якому відношення радіуса кривошипа до довжини шатуна дорівнює одиниці /В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, В.В. Широкобоков //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал. – ЗНТУ, Запоріжжя, 2007. – С. 140-142.

2. Обдул В.Д. Підвищення продуктивності кування крупного сорту на гідравлічних пресах /В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, В.І. Третяк //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні - 2009. - №1. - С.73.

3. Д.В. Обдул Технологія ковальсько штампувального виробництва /Б.П. Середа, Д.В. Обдул та ін. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2009. – 258 с.

4. В.Д. Обдул Разработка математической модели осадки тел вращения в условиях плоского деформированного состояния /В.В. Чигиринский, В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, Е.А. Диброва //Вісник національного технічного університету України. - 2010. - № 60. - С. 219.

5. Обдул В.Д. Використання планетарно-зубчатих механізмів в механічних пресах /В.Д. Обдул, В.В Широкобоков, Д.В. Обдул // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 3 (24). – 171-174 с.

6. Обдул Д.В. Увеличение надежности паровоздушных молотов / Д.В. Обдул, М.Г. Марусенко, В.Д. Обдул, В.В. Широкобоков // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 196-200 с.

 

  1.  

Широкобоков Віталій Володимирович

 

1. Міжнародна науково – технічна конференція, присвячена 100-річчю з дня народження С.З. Юдовича «Машини і пластична деформація металів»

20-23 листопада 2007 року.

Україна, Запоріжжя.

2. Международная научно – техническая конференция «Информационные технологии в обработке давлением (исследование, проектирование и освоение процессов и машин)».

21-24 апреля 2008 года.

Украина, Краматорск.

3. Международная научно – техническая конференция «Достижения и перспективы развития процессов и машин обработки давлением в металлургии и машиностроении».

21-24 апреля 2009 года.

Украина, Краматорск.

4. Международная научно – техническая конференция «Новые наукоемкие технологии, оборудование и оснастка для обработки материалов давлением».

26-28 апреля 2010 года.

Украина, Краматорск.

5. Международная научно – техническая конференция «Новые наукоемкие технологии получения материалов и изделий повышенного качества методами обработки давлением».

25-28 апреля 2011 года.

Украина, Краматорск.

1. Широкобоков В.В. Тепловий ефект при зворотньому видавлюванні порожнистих виробів /В.І. Дубина, В.В. Широкобоков //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал. – ЗНТУ. - 2008. - № 2.

2. Широкобоков В.В. Безшатунний головний виконавчий механізм кривошипного преса /В.Д. Обдул, В.В. Широкобоков, Д.В. Обдул //Совершенствование процессов и оборудования обработки металлов давлением в металлургии и машиностроении. Тем. сборник науч. тр. - ДГМА, Краматорск. - 2007. - С. 290-293.

3. Широкобоков В.В. Влияние температури, величины и скорости деформации на истинное сопротивление при холодном выдавливании /В.И. Дубина, В.В. Широкобоков //Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2008. – С. 44-47.

4. Обдул В.Д. Використання планетарно-зубчатих механізмів в механічних пресах /В.Д. Обдул, В.В Широкобоков, Д.В. Обдул // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 3 (24). – 171-174 с.

5. Широкобоков В.В. Разработка программного обеспечения для расчета и анализа коэффициента использования металла / В.В. Широкобоков, В.І. Дубина, Р.Ю. Говтвян // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 142-147 с.

6. Иванов А.В. Исследование величины торцевой утяжки слитка при прокатке с неоднородным температурным полем / А.В. Иванов, В.В. Чигиринский,
В.В. Широкобоков, О.А. Ярошенко // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 148-152 с.

7. Обдул Д.В. Увеличение надежности паровоздушных молотов / Д.В. Обдул, М.Г. Марусенко, В.Д. Обдул, В.В. Широкобоков // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 196-200 с.

8. Рей М.Р. Энергетика рабочего хода кривошипного пресса на разделительных листоштамповочных операциях /М.Р. Рей, Т.С. Сушкова, И.И. Матусевич, В.М. Мацевич, В.В. Широкобоков // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2011. – С. 246-254. (фахове видання)

 

Глебенко

Анна Володимирівна

 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

1. Середа Б.П. Оптимизация параметров планетарного привода кузнечно-прессовых машин /Б.П. Середа, Т.А Васильченко, А.В. Явтушенко, А.В. Глебенко //Обработка металлов давленим. Сб. научн. трудов. ДГМА. – 2009. - №1. - С. 306.

2. Явтушенко А.В. Математическая модель планерного привода кривошипных прессов /Б.П. Середа, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Вісник національного технічного університету України. – 2010. - № 60. – С. 200.

3. Явтушенко А.В. Оптимизация длины шатуна зубчато-рычажного главного исполнительного механизма кривошипных прессов /А.В. Явтушенко, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Совершенствование процессов и оборудования обработки металлов давлением в металлургии и машиностроении. Тем. сборник. науч. тр. - ДГМА, Краматорск. - 2007. – С. 306-311.

4. Явтушенко А.В. Основы синтеза зубчато-рычажных механизмов специализированных прессов /А.В. Явтушенко, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук, КДПУ. - 2007.- Вип. 1/2007 (42). - С.36-65.02 “Психологія ”. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 24 с.

4. Середа Б.П. Approximate calculation of the basic parameters of energodinamic processes starting and stopping planetary drive. / Середа Б.П., Явтушенко О.В., Васильченко Т.О., Калантаєва О.О. // Вісник Національного технічного університету України «ХПІ», сер. «Новые решения м современных технологиях», 2010, вип. 43. с.22-27.

5 Явтушенко А.В. Приближенный расчет основных энергодинамических параметров процессов включения и остановки планетарного привода. / Явтушенко А.В., Середа Б.П., Васильченко Т.А., Глебенко А.В. // Обработка металлов давлением: Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010, № 3 (24). С. 175-179.

6. Явтушенко А.В. Определение работы включения кривошипных прессов с планетарным приводом. / Явтушенко А.В., Середа Б.П., Васильченко Т.А., Глебенко А.В. // Вісник національного технічного університету України «КПІ». Серія машинобудування. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. С. 134-136.

 

  1.  

Матюхін

Антон

Юрійович

 

1. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка і технологія - 2010», 18-21 травня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

  1.  Чигиринский В.В. Плоская задача теории пластичности в цилиндрических координатах /В.В. Чигиринский, О.М. Силенко, С.А. Силенко, А.Ю. Матюхин //Прогрессивные технологии пластической деформации. МИСиС. - 2009. - С. 345.

2. Чигиринський В.В. Исследование напряженнго состояния толстостенной трубы в условиях всестороннего сжатия в радиальном и осевом направлениях / В.В.Чигиринський, В.І. Дубина, А.Ю. Матюхін. // Тези доповідей ХІ - міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія 2010», НТУУ «КПІ». - 2010. - С. 53-54.

  1.  

Бень Анна Миколаївна

 

 

1. Кресанов Ю.С. Влияние параметров горячего выдавливания заготовок рабочих лопаток компрессора на качество их изготовления /Ю.С Кресанов, А.Я. Качан, В.В. Чигиринский, А.Н. Бень //Вестник двигателестроения. ЗНТУ. - №2. – 2009. - С.108.

2. Chygyryns’kyy V.V., Kachan A.Y., Mamuzi? I., Ben' A.N. Ageneralized theory ob plasticity // Materiali in Tehnologije - №44 (2010) – з. 141-145.

 

 


3.4.   Список монографій

 

1. Чигиринський В.В. Производство высокоэффективного металлопроката. Монографія /В.В. Чигиринський, В.Л. Мазур, Г.В. Бергеман, Г.І. Леготкін, О.Г. Слєпинін, Т.Г. Шевченко. – Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2006. – 262 с.

2. Чигиринський В.В. Современное производство колес автотранспортних средств и сельскохозяйственной техники. Монографія /В.В. Чигиринський, В.Л. Мазур, С.Б. Бєліков, Ф.І. Колесник. - Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2010. – 309 с.

3. Ніколаєв В.О. Прокатка широкополосной стали. Монографія /О.В. Ніколаєв, А.Ю. Путнокі. - К.: Освіта України, 2009. - 268 с.

 


3.5.   Науково-дослідні роботи викладачів

 

         1. «Розробка математичної моделі процесів ОМТ реальних пластичних середовищ в умовах неоднорідного деформування». Виконавець – д.т.н., професор Чигиринський В.В.

            2. «Дослідження процесу пробивання малих отворів в ресорних сталях». Виконавець – канд. техн. наук, доцент Бичевий О.Ф.

         3. «Удосконалення технології, обладнання та механізмів автоматизації холодного видавлювання». Виконавець – канд. техн. наук, проф. Дубина В.І.

         4. «Синтез та аналіз головних виконавчих механізмів кривошипних пресів». Виконавці – канд. техн. наук, доц. Явтушенко О.В., канд. техн. наук, доц. Глебенко А.В.

         5. «Розробка та експериментальні дослідження безшатуних пресів». Виконавці – канд. техн. наук, доц. Обдул В.Д., канд. техн. наук, доцент Широкобоков В.В.

         6. «Підвищення ефективності кування на гідравлічних пресах». Виконавці – канд. техн. наук, доцент Обдул В.Д., канд. техн. наук, доц. Широкобоков В.В.