Ви є тут

Головна

Кафедра на ґрунті застосування методик підходу компетентнісного характеру здійснила розробку та затвердження ректором ЗНУ проміжних ОКХ, ОПП з підготування рівня «магістр» 27 «Транспорт», які мають варіативну складову. Маючи на меті забезпечення якісного викладання, сприяння ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу навчальних дисциплін, робочий процес кафедри «Транспортні технології» здебільшого має чітке спрямування на розробку оптимальних навчально методичних комплексів по кожній з дисциплін. Будь-який пункт з навчального плану фаху одержує індивідуальну навчальну програму, яку розроблюють на рівні нормативного документу. Навчальні програми стандартно складаються з: мети та завдання, тематичного плану, змісту за темами, тематики практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок ( залікові умови), літературу бажану до прочитання. Головна сутність розробки навчально-методичних матеріалів – це правильне облаштування самостійної роботи студента, кращого опанування та засвоєння ним навчальних даних. Викладачі кафедри постійно вдосконалюють старі і розробляють нові методичні вказівки в яких поєднано формальний мінімум і евристичність інноваційних підходів.