Ви є тут

Головна

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри входять:

  • робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю;
  • методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю;
  • завдання до поточного та підсумкового контролю;
  • екзаменаційні білети;
  • методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;
  • рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

Список навчально-методичних робіт кафедри

 

План видань навчально-методичної літератури

на 2017/2018 навчальний рік

 


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Об’єм видання (кількість сторінок) Тираж (екз.) Мова

1

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія експерименту та методи обробки експериментальних даних”  для студентів  спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні машини і апарати») денної форми навчання

доц. Коцур І.М.,

старш.викл. Шлянін О.О.,

зав.лаб. Дьомічева Г.В.

60

5

укр.

2

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні електричні машини” для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні машини і апарати») денної форми навчання

доц. Савельєв В.Г.

старш.викл. Куланіна Є.В.,

зав.лаб. Дьомічева Г.В.

49

5

укр.

3

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Електричні машини”( Розділ “Трансформатори”) для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні машини і апарати»)  усіх форм навчання

старш.викл. Дівчук Т.Є.,

доц. Яримбаш Д.С.,

зав.лаб. Дьомічева Г.В.

26

5

укр.

6

Методичні вказівки до курсового проекту  по проектуванню силових трансформаторів з дисципліни “Інженерне проектування електричних машин та трансформаторів” для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні машини і апарати») усіх форм навчання

доц. Яримбаш С.Т.,

доц. Коцур.І.М.,

старш.викл. Солодовнікова Т.П.,

зав.лаб. Галушко І.Д.

62

5

укр.