Ви є тут

Головна

Кафедра забезпечує викладання математичних дисциплін для чотирьох факультетів університету: гуманітарного, радіоелектроніки та телекомунікацій, комп'ютерних наук і технологій, економіки та управління. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення ними теоретичного матеріалу, підготовки до написання контрольних робіт, практичних і лабораторних занять, виконання розрахунково-графічних завдань, тощо. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

План видань навчально-методичної літератури на 2017/2018 навчальний рік


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Кількість сторінок Тираж (екз.) Мова
1. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" (розділи: лінійна алгебра та аналітична геометрія) для студентів ФКНТ денної форми навчання Левицька Т.І., Пожуєва І.С. 50 3 Укр.
2. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" (розділи: введення в математичній аналіз, диференційне числення функції однієї змінної) для студентів ФКНТ денної форми навчання Левицька Т.І., Пожуєва І.С. 46 3 Укр.
3. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни " Теорія ймовірностей" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Нечипоренко Н.О., Щербина О.А. 62 3 Укр.
4. Методичні вказівки та  індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Математика міжнародних фінансів" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Шишканова Г.А., Щербина О.А. 54 3 Укр.
5. Індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Вища математика" для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання (в 3-х частинах) Коротунова О.В. 78 3 Укр.
6. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання  Коротунова О.В., Мізерна О.Л. 42 3 Укр.
7. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" для студентів  денної форми навчання за напрямом підготовки "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Мізерна О.Л. 66 3 Укр.
8. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" для студентів  денної форми навчання за напрямами підготовки "Облік і оподаткування" , "Фінанси, банківська справа та страхування" Нечипоренко Н.О. 66 3 Укр.