Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення з принципами, методологією та методами дослідження операцій і набуття навичок з використання математичних методів для обґрунтування рішень у задачах, що постають у транспортній галузі; підготування студентів до вивчення дисциплін «Основи теорії транспортних процесів і систем», «Взаємодія видів транспорту», «Логістика», «Вантажні перевезення».
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати:
 

 • структуру проектів та принципи побудови математичних моделей дослідження операцій на транспорті;
 • методи математичного програмування, теорії масового обслуговування, теорії графів, сіткового планування та управління, теорії ігор та прийняття рішень, теорії розкладів.

 
вміти:
 

 • формалізувати об’єкт дослідження у термінах математики;
 • формалізувати алгоритми роботи та цілі управління транспортних систем, представляти їх у вигляді графів переходів та відповідних аналітичних формулювань, прийнятих в галузі дослідження операцій;
 • формулювати задачі лінійного програмування з обмеженнями у вигляді рівнянь та у вигляді нерівностей стосовно транспортних систем;
 • за допомогою методів математичного програмування вирішувати різноманітні задачі оптимізації вантажопотоків;
 • вирішувати  проблеми оптимізації перевезень неподілених об’єктів в умовах цілочисельності як результату розрахунків, так і цільової функції;
 • отримувати розв’язок багатокрокових транс­портних задач методом динамічного програмування;
 • будувати лінійні графіки виконання комплексів робіт з визначенням критичних шляхів та можливих резервів часу для некритичних робіт,
 • здійснювати оптимізацію виконання всього комплексу робіт з метою мінімізації або терміну виконання усіх робіт або витрат коштів на їх виконання;
 • визначати оптимальні (з різних критеріїв оцінки) стратегії прийняття рішення в іграх різної розмірності, застосовувати ітеративні методи розв’язування задач теорії ігор;
 • застосовувати методи теорії графів для визначення найкоротшої зв’язуючої мережі, найкоротшого кільцевого маршруту, найкоротших відстаней та максимального потоку на транспортних мережах;
 • описувати в аналітичній формі вхідні та вихідні потоки системи масового обслуговування;
 • класифікувати різноманітні транспортні системи масового обслуговування  за видами потоків та каналів обслуговування, вибирати показники ефективності роботи в конкретних умовах, складати графи станів системи масового обслуговування;
 • розраховувати вибрані показники ефективності, виконувати порівняльний їх аналіз та вибирати найбільш раціональний режим роботи та структуру розімкнутих, замкнених та змішаних транспортних систем масового обслуговування;
 • здійснювати за допомогою стандартного чи спеціалізованого програмного забезпечення комп’ютерної техніки, моделювання процесу обслуговування з розрахунками необхідних показників ефективності функціонування станів системи масового обслуговування;
 • визначати оптимальний порядок виконання робіт у транспортно-технологічних процесах методами теорії розкладів.

 
Викладач дисципліни: Кузькін Олексій Феліксович, канд. техн. наук, доц. кафедри транспортних технологій