Ви є тут

Головна

 

Метою викладання дисципліни є надати студентам знання та відомості по принципам та засобам автоматизація та інформатизація наукових досліджень у галузі електричних машин, апаратів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • концепцію, склад, галузі застосування автоматизованих систем наукових досліджень
 • теоретичні основи автоматизованого синтезу знань, кластерного аналізу та ідентифікації даних експерименту, генетичних алгоритмів
 • структуру та складові частини апаратного та системного програмного забезпечення контролерних систем наукових досліджень
 • область застосування комп’ютерних моделей у наукових дослідженнях, моделі об’єктів досліджень та зовнішніх дій, програмне забезпечення для моделювання.

вміти:

 • розробляти архітектуру контролерних систем наукових досліджень, вибирати засіб її реалізації
 • використовувати методи автоматизованого синтезу знань, кластерного аналізу та ідентифікації даних експерименту, генетичних алгоритмів у дослідженнях електричних машин.
 • вибирати або розробляти комп’ютерні моделі електричних машин, апаратів
 • працювати у середовищі програмних пакетів моделювання для задач наукових досліджень.\

Викладач дисципліни: к.т.н., доц. Поляков М.О.

Методичне забезпечення

 

 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація наукових досліджень" для студентів денної форми навчання спеціальності 8.05070201 "Електричні машини і апарати" з англійською мовою навчання [Електронний ресурс]/уклад. : М. О. Поляков, Т. Ю. Ларіонова.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2015.– 18 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Автоматизація та інформатизація наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.05070201, 8.05070207 усіх форм навчання/уклад. : Т. Ю. Ларіонова, М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 22 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація та інформатизація наукових досліджень":для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.05070201 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні апарати"/уклад.: М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 18 с
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5,5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Змістових модулів –  Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 165 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
109 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен