Ви є тут

Головна

Мета: дати студентам необхідні знання про основні положення, принципи та інструменти науки управління, про визначальні аспекти управлінської діяльності, про основні елементи організації, про функціонування організації в умовах невизначеності та ризику.

Завдання:

- вивчення основних категорій науки менеджменту, його функцій і процесів прийняття управлінських рішень;
- методів використання базових інструментів менеджменту організацій;
вивчення впливу різних факторів на ефективність системи управління організацією.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
-  сутність основних понять і категорій менеджменту;
-  історію розвитку менеджменту;
-  принципи та функції менеджменту;
-  суть організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів й зовнішнього      середовища;
-  систему методів управління;
-  зміст процесів та технології управління;
-  основи планування, здійснення мотивування та контролювання;
-  організацію взаємодії і повноважень;
-  зміст та основні типи організаційних структур управління;
-  прийняття рішень у менеджменті;
-  інформаційне забезпечення і комунікаційні процеси у менеджменті;
-  суть керівництва, влади, лідерства, стилів управління;
-  теорію конфліктів;
-  організаційну культуру;
-  соціальну відповідальність та етику у менеджменті;
-  ефективність менеджменту, її складові і способи визначення.
вміти: 
-  визначити місію та цілі організації;
-  аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління в організаціях;
-  налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;
-  здійснювати делегування;
-  володіти технологією розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень;
-  запобігати та вирішувати конфлікти;
-  формувати організаційну культуру;
-  здійснювати  амо менеджмент;
-  долати опір організаційним змінам;
-  визначати та оцінювати ефективність менеджменту.
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту.
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Тема 2. Закони, закономірності, принципи та інструменти менеджменту
Тема 3. Історія розвитку менеджменту
Тема 4. Організація як об’єкт управління
Тема 5. Процес управління та прийняття рішень в організації
Тема 6. Функції та методи менеджменту
 
Змістовий модуль 2. Функції та ефективність менеджменту.
Тема 7. Планування як загальна функція менеджменту 
Тема 8. Організування як загальна функція менеджменту
Тема 9. Мотивування як загальна функція менеджменту
Тема 10. Контролювання як загальна функція менеджменту
Тема 11. Регулювання як загальна функція менеджменту
Тема 12. Інформація і комунікації в менеджменті
Тема 13. Групи, групова динаміка,керівництво та лідерство
Тема 14. Ефективність менеджменту
 
Викладач дисципліни: Ґудзь Марина Вікторівна д.е.н., професор,  завідувач кафедри управління персоналом та економіка праці.
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 5 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 6
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
52 год. 86 год.
Індивідуальні завдання:   26  год.
Вид контролю: іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 5 балів (14 практичних заняття по 5 балів = 70 балів);
Підсумковий контроль тести визначається як 30 балів.