Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації, проведення та представлення науково-дослідної роботи.

Завдання: вивчення основних понять та ключових положень методологія наукових досліджень, формування практичних навичок організації, проведення та представлення науково-дослідної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- сутність наукового пізнання;
- теоретичні та методологічні принципи науки;
- етапи підготовки і проведення наукових досліджень;
- визначення об’єкту, предмету, мети, завдань дослідження;
- види наукових публікацій;
- сутність магістерської роботи, її структуру, технологію підготовки.

вміти:

- вибирати та формулювати проблему дослідження;
- шукати необхідну наукову інформацію;
- формулювати об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження;
- збирати емпіричні дані;
- проводити обробку та інтерпретацію емпіричних даних;
- оформлювати та представляти результати науково-дослідної роботи.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
Наука й наукові дослідження в сучасному світі.
Технологія наукових досліджень.
Науково-дослідна робота студентів.
 
Змістовий модуль 2.
Робота над написанням наукових статей, монографій, наукових доповідей і повідомлень.
Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. 
Оформлення і захист магістерської роботи.
 
Викладач: д.е.н., професор Гудзь М.В., к.держ.упр., доц. Соколов А.В.
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 5 05 Соціальні та поведінкові науки

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 150 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 8
Освітній ступень: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
76 год. 108 год.
Індивідуальні завдання:   32  год.
Вид контролю: залік
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 24 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.