Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань і отримання ними практичних навичок в області управління оплатою праці в умовах ринкової економіки.

 

Завдання: здобуття знань із соціально-економічної політики держави в галузі оплати праці; опанування комплексних підходів до питань організації оплати праці працівників, зайнятих у різних сферах економіки; надання студентам основних знань про управління оплатою праці в суспільстві при формуванні ринкових відносин та їх функціонуванні.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні поняття та термінологічний апарат в області мотивації, стимулювання та оплати праці;
- теоретичні підходи до питань організації стимулювання та оплати праці, сутності та змісту оплати праці й управління нею в умовах перехідної економіки;
- основні методи побудови тарифних сіток та створення тарифної системи на підприємстві;
- основні форми та системи оплати праці, критерії їх вибору;
- методи планування коштів на оплату праці для підприємства та його підрозділів;
- методи оцінки результативності праці та заслуг працівників;
- методи державного та організаційного регулювання коштів на оплату праці.

вміти:

- розробляти тарифну сітку для підприємства;
- розробляти або здійснювати вибір та обґрунтовувати системи оплати праці для різних категорій працівників;
- розробляти та оформлювати «Положення про преміювання», «Положення про заробітну плату»;
- організовувати та проводити атестацію персоналу;
- розробляти та обґрунтовувати систему стимулювання праці на підприємстві.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
Основи управління оплатою праці.
Економічна сутність заробітної плати.
Тарифна система оплати праці.
Форми та системи оплати праці.
 
Змістовий модуль 2.
Формування й розподіл фонду оплати праці.
Державне регулювання системи оплати праці. 
Організація преміювання працівників.
Закордонний досвід управління оплатою праці.
 

Викладач дисципліни: Бойченко В.С., доц. кафедри управління персоналом та економіка праці, к.е.н.

 
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 2,5 0305 Економіка і підприємництво

Вибіркова

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 75 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
48 год. 107 год.
Індивідуальні завдання:   3  год. / 7год.
Вид контролю: залік
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
 
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2
Т 3 Т 4  Всього Т 5 Т6 Т 7 Всього
40 60 100 40 40 30 100
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.