Ви є тут

Головна

Мета: поглиблення знань та вмінь з методики організації кадрової роботи: засто-сування методів добору кадрів і формування персоналу, засвоєння основних форм та методів розвитку та оцінки, а також стимулювання праці персоналу організації в умовах перехідної економіки.

Завдання: вивчення теорії та практики організації діяльності кадрових служб, їх основного інструментарію по забезпеченню ефективного управління персоналом, створенню умов його продуктивності та розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

  - особливості підготовки менеджера з кадрів як фахівця;
  - методику організації кадрової роботи;
  - методику роботи по формуванню персоналу організації;
  - методи відбору кваліфікованого персоналу та проведення адаптаційних заходів;
  - заходи по забезпеченню розвитку персоналу організації;
  - порядок та методи проведення діагностики персоналу;
  - засоби забезпечення підтримки працездатності персоналу;
  - особливості стимулювання персоналу організації.

вміти:

  - розробляти стратегічний план організації по роботі з персоналом;
  - організовувати роботу по набору та відбору персоналу;
  - застосовувати різні методики відбору персоналу;
  - складати різні типи резюме, проводити співбесіди з кандидатами;
  - складати плани та проводити заходи по адаптації, професійному розвитку та використанню персоналу;
  - проводити діагностику персоналу;
  - складати план ділової кар’єри;
  - розробляти системи стимулювання праці в організації.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
Кадровий менеджмент як професія.
Організаційний контекст кадрового менеджменту.
Створення ефективної системи управління персоналом.
 
Змістовий модуль 2.
Методи комплектування штату організації.
Адаптація персоналу.
Методи підтримки працездатності персоналу.
Розвиток та професійне навчання персоналу.
Методи оцінки персоналу.
 
 

Викладач  дисципліни: Васильєва О.О., доцент кафедри управління персоналом та економіка праці, к.ф.-м.н.