Ви є тут

Головна

Мета: формування знань та практичних навичок щодо теорії і практики в отриманні і збереженні роботи.

Завдання: формування у студентів теоретичних засад пошуку роботи, особливостей працевлаштування в сучасних умовах, набуття вмінь аналізувати цілі і цінності життя, професійні цінності, приймати й обґрунтовувати рішення щодо власного працевлаштування, отримання практичних навичок щодо визначення професійних та особистих якостей працівників, адаптації потенційних працівників на робочому місці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

  - сучасну ситуацію на ринку праці;
  - нормативно-правову базу з питань зайнятості населення;
  - особливості працевлаштування в сучасних умовах;
  - методику визначення професійних та особистих якостей працівників;
  - принципи організації набору і відбору персоналу.

вміти:

  - оцінювати ситуацію на ринку праці;
  - знаходити та використовувати різні джерела вакансій;
  - планувати стратегії пошуку роботи;
  - аналізувати цілі і цінності життя, професійні цінності;
  - планувати співбесіду з роботодавцем;
  - оцінювати свої можливості щодо пошуку роботи;
  - оцінювати небезпеки при пошуку і отриманні роботи;
  - працювати в команді;
  - приймати і обґрунтовувати рішення щодо власного працевлаштування;
  - адаптуватись в новому колективі..
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
Проблеми зайнятості та стан ринку праці в Україні та області. Система працевлаштування незайнятого населення.
Цілі і цінності життя. Роль особи у вирішенні питань щодо власного працевлаштування.
Пошук роботи. Складання резюме.
Спілкування з роботодавцями.
 
Змістовий модуль 2.
Методика співбесіди під час прийняття на роботу.
Підготовка до першого робочого дня. Як утриматися на новій роботі.
Організація набору і відбору персоналу.
 

Викладач  дисципліни: Васильєва О.О., доцент кафедри управління персоналом та економіка праці, к.ф.-м.н.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Освітній ступень: магістр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:  12  год.
Вид контролю: залік.
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Для денної форми навчання.
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 10 балів за кожне;
   - захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 45 балів;
  - тестування – до 25 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
 
Для заочної форми навчання.
Для студентів заочної форми навчання - захист контрольної роботи - до 75 балів та тестування - до 25 балів.