Ви є тут

Головна

Мета:

 
формування у студентів знань з інформаційного (комунікативного) менеджменту як процесу використання й управління інформаційними ресурсами організації з урахуванням особливостей інформації як стратегічного ресурсу та одного із засобів досягнення завдань, що стоять перед організацією, установою, фірмою; набуття навичок з управління інформаційними потоками з урахуванням особливостей інформації, обмінів інформацією через різні форми зв’язків між людьми, які спрямовані на досягнення цілей організації.
 

Завдання:

 
ознайомлення з нормативно-методичною базою, що регламентує інформаційну діяльність на сучасному етапі; вивчення основоположних понять та термінології; ознайомлення з організацією пошуку, збирання та обробки даних і підготовки необхідної інформації для прийняття відповідних управлінських рішень.
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 
- основні завдання, принципи інформаційно-комунікаційного менеджменту; 
основоположні поняття: «інформація», «комунікація», «документ», «інформаційні технології», «інформаційна діяльність», «інформаційне обслуговування», «інформаційне забезпечення», «інформаційні потреби», «інформаційні потоки», «інформаційні ресурси», «комунікаційний процес», «канали комунікації», «організаційні комунікації», «міжособові комунікації»;
основні методи та засоби реалізації інформаційно-комунікативних процесів в організації.
 

вміти:

 
організовувати інформаційну підтримку основної діяльності організації;
здійснювати аналітико-синтетичну обробку інформації;
здійснювати переробку різноманітного «масового продукту», що пропонується на інформаційному ринку, в інформацію, релевантну діям – перехід від зовнішніх знань у знання, релевантні внутрішнім рішенням;
здійснювати вибір раціональних форм комунікацій, техніки та інформаційних технологій, а також характеристик інформаційних ресурсів, необхідних для досягнення цілей організації;
розв’язувати задачі планування, керівництва, контролю та організації документного забезпечення управління організацією за певними цільовими критеріями для підтримки узгоджених організаційно-інформаційних дій членів організації.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
Сутність інформаційного менеджменту та перспективи розвитку. Структура і функції інформаційного менеджменту.
Комунікація та інформація у менеджменті. Модель обміну інформацією. Комунікативний процес. 
Моніторинг інформаційних потоків. Суб’єкти інформаційної діяльності. Джерела інформації та інформаційні посередники.
 
Змістовий модуль 2.
Соціально-психологічні чинники інформаційної діяльності.
Суть та принципи інформаційно-аналітичного процесу. Інформаційний маркетинг.
Організація інформаційної діяльності в організації.
Інформаційні системи і технології як засоби інтенсифікації управлінської діяльності.
Світовий досвід організації інформаційної діяльності у сфері управління. Інформаційна діяльність у транзитивному суспільстві.
 
Викладач дисципліни: Васильєва О.О., доцент кафедри управління персоналом та економіка праці, к.ф.-м.н.
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 0305 Економіка і підприємництво

Вибіркова

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 90 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 6
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год. 6 год.
Практичні, семінарські
10 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:   
Вид контролю: залік
 
Розподіл балів, які отримують студенти
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 10 балів (2 практичних заняття по 10 балів = 20 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 50 балів;
- тестування – до 30 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середнє арифметичне двох контролів за перший та другий змістовні модулі.