Ви є тут

Головна
 Мета - ознайомити студентів з проблемами управління трудовими ресурсами насамперед на рівнях підприємств та організацій, а також на рівнях регіонів та країни загалом, сформувати у студентів теоретичні знання, а також навички та уміння здійсню¬вати аналітичну, діагностичну і методичну діяльність при управлінні з урахуванням орієнтації на розвиток та ефективне використання кадрового потенціалу.

 

Завдання: 

- ознайомити студентів:
- з можливими робочими місцями у різних організаціях (де є можливість працювати та на яких посадах);
- з основними напрямками трудової діяльності в організаціях на кожній посаді;
- із сучасними концепціями управління людськими (трудовими) ресурсами у межах світового менеджменту;
- з теорією доцільної трудової діяльності працівників у будь-якій організації (незалежно від профілю та масштабу діяльності);
- з теорією кадрової політики на підприємствах (фірмах).

знати:

- основний понятійний та категоріальний апарат у галузі управління трудовими ресурсами, управління персоналом, управління зайнятістю;
- роль системи управління персоналом як науки та мистецтва управління;
- фази відтворення людських ресурсів, систему управління люд¬ськими ресурсами, її підсистеми та елементи;
- систему управління трудовими ресурсами з урахуванням де¬мографічних аспектів їх розвитку, освіти та професійної орієнтації;
- механізм управління персоналом, що включатиме управління працею, кадрами, соціальним розвитком, саморозвитком і самореалізацією персоналу;
 

 вміти:

- виявляти характер міжособистісних відносин у колективі;
- оцінювати результати праці фахівців;
- оцінювати певні особистісні якості працівників;
 
 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Спеціаліст в системі управління трудовими ресурсами 
Можливості роботи за спеціальністю
Основні напрямки трудової діяльності. Спеціалісти в галузі
управління трудовими ресурсами
 
Змістовий модуль II. Управління людськими ресурсами як система
Роль і значення людських ресурсів у системі управління
суспільством, фази відтворення людських ресурсів
Система управління людськими ресурсами
 
Змістовий модуль III. Управління трудовими ресурсами
Управління демографічними процесами
Управління освітою та профорієнтацією
 
Змістовий модуль IV. Управління персоналом
Управління працею
Управління кадрами
Управління соціальним розвитком колективу
Управління саморозвитком та самореалізацією персоналу
 
Змістовий модуль V. Управління зайнятістю
Управління розподілом та перерозподілом трудових ресурсів
Управління робочими місцями
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредита ECTS.
 
 Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.