Ви є тут

Головна
Мета:
вивчення індивідуально-психологічних характеристик особистості, її мотивації та ставлення до різних складових трудового процесу, вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособових стосунків, тенденцій організаційного розвитку та реакцій на зміни, що дасть можливість ідентифікувати, розуміти та прогнозувати людську поведінку в конкретних ситуаціях.
 
Завдання:
озброїти студентів професійними знаннями і навичками щодо розподілу праці з урахуванням індивідуальних та групових реакцій на структурні зміни; удосконалення середовища, що оточує; розроблення ефективних стратегій розвитку організації та формування політики оптимальної мобілізації людських ресурсів.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль І.
Концептуальні засади організаційної поведінки
Основні елементи концепції. Організація як система. Соціальна і психологічна підсистеми. Аналіз організаційної поведінки з погляду індивідуума, групи та організації в цілому.
Природа роботи менеджера в організації: ролі, функції, необхідні навички і компетенція. Роль менеджера в регулюванні організаційної поведінки: побудова взаємовідносин, передавання інформації, прийняття рішень.
Особисті (індивідуальні) системи в організації. Цілі, уявлення, компетентність. Взаємовідносини «індивід-організація».
Поняття індивідуальності. Основні характеристики особистості. 
 
Змістовий модуль 2.
Управління поведінкою індивіда 
Визначення соціальної ролі в організації. Детермінанти виконання соціальних ролей. Особистісний потенціал працівника та його вплив на поведінку в організації. 
 Психологічні методи впливу на працівників.
 
Змістовий модуль 3.
 
Мотивація та винагорода 
Людські потреби і винагородження.  Мотивація персоналу. Задоволення від роботи: вимірювання, тенденції, проблеми і наслідки. Винагородження внутрішнє і зовнішнє.
 
Змістовий модуль 4
 
Організація роботи індивіда.
Принципи та методи проектування роботи в організації. Поняття проектування роботи. Цілі проектування роботи. 
Мотиваційні характеристики роботи. Стратегії перепроектування роботи з урахуванням якостей і потреб особистості та мотиваційних характеристик роботи. Використання інструменту управління за цілями для управління функціональною поведінкою індивіда.
Управління кар’єрою працівника в організації.
Поняття управління виконанням (перфоманс менеджменту). Порівняння традиційних підходів менеджменту, управління персоналом та концепції перфоманс менеджменту.
Самоменеджмент та його основні функції. 
Оцінювання роботи індивіда
 
Змістовий модуль 5.
 
Природа та типи груп в організації 
Групоутворення в організації: причини, цілі, об’єкти, суб’єкти. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. 
Рольова поведінка членів груп у процесі прийняття групових рішень. Статус, ролі, цінності, норми, санкції. 
 
Змістовий модуль 6.
 
Групова динаміка (влада, вплив, лідерство) і розвиток груп в організації 
Динамічні процеси в групах та методи їх вивчення (соціометрія, інтеракційний аналіз).  Влада, її засади, форми і тактичні прийоми. Джерела влади в організації.  Поняття лідерства. 
 
Змістовий модуль 7.
 
Конфлікти, стреси та шляхи їх подолання.
Причини та види конфліктів. Конструктивна та деструктивна поведінка опонентів у конфлікті та чинники, що впливають на неї. Техніка управління конфліктом.
Стрес та його компоненти. Концепція стресів, вплив стресів на виконання роботи і здоров’я. 
 
Змістовий модуль 8.
 
Управління комунікаціями в організації
Модель процесу комунікації. Функції міжособової комунікації в групах (когнітивна — пізнання, перцептивна — сприйняття, інтерактивна — взаємодія). Вербальна та невербальна комунікаційна поведінка.  Комунікативні бар’єри. Ефективні засоби комунікації та їх вплив на групову поведінку. Види психологічної техніки спілкування. Формальна та неформальна комунікація. 
Комунікативні вміння менеджера: формування та вдосконалення.
 
Змістовий модуль 9.
 
Організаційна культура
Сутність поняття «організаційна культура». Чинники, що впливають на культуру організації.
Організаційний клімат. Почуття належності до організації як критерій високої організаційної культури.
Поняття організаційного розвитку. Концепція організаційного розвитку. Поняття організаційних змін.
Проблеми організаційного розвитку. Проблеми управління змінамиПоняття протидії (опору) змінам з боку персоналу. Принципи та методи подолання протидії змінам. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 198 години / 5,5 кредита ECTS
 
 Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.