Ви є тут

Головна
Мета - сформувати у студентів систему знань про закономірності функціонування людського організму у процесі праці, активізацію психічних функцій працівника, психофізіологічні, соціально-психологічні та мотиваційні механізми ефективної праці, а також навички і вміння щодо проектування організації праці з урахуванням психофізіологічних і соціальних факторів.
 
Основні завдання - озброїти студентів знаннями з фізіології нервово-м'язової системи, особливостей регуляції робочих поз і рухів, енергетичних витрат під час тієї чи іншої виробничої діяльності, впливу негативних виробничих факторів, вимог ергономіки, режимів праці.
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 
знати :
 
- теоретичні основи життєдіяльності людини у процесі праці, закономірності її рухової активності, динаміку працездатності і розвиток втоми під впливом факторів трудового процесу, виробничого і соціального середовища;
- психофізіологічні особливості різних видів трудової діяльності та сутність таких категорій, як важкість і монотонність праці;
 
вміти :
 
- використовувати методи фізіологічних і психологічних досліджень, необхідних для оцінювання функціонального стану працівника, його особистісних властивостей, динаміки працездатності, встановлення категорії важкості і ступеня монотонності праці; 
- проектувати раціональні трудові процеси і операції, 
- планувати робочі місця з урахуванням антропометричних, біомеханічних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних вимог; 
- розробляти раціональні режими праці і відпочинку відповідно до умов і важкості праці;
- розробляти економічно обґрунтовані заходи щодо підтримання високої працездатності і профілактики перевтоми працівників на виробництві, підвищення змістовності та мотивації праці.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
Закономірності функціонування людського організму в процесі праці
Предмет, методи і завдання дисципліни
Центрально- нервова регуляція трудової діяльності 
Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових процесів
Фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та умови праці
Закономірності активізації психічних процесів людини у трудовій діяльності 
Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій діяльності
 
Змістовий модуль 2.
Суть працездатності, втоми і монотонності, їх показники, динаміка, методи дослідження
Працездатність людини та закономірності її динаміки
Виробнича втома і заходи запобігання перевтоми працівників 
Психофізіологічна суть монотонності та способи підвищення змістовності праці
Психофізіологічні особливості та принципи організації операторської праці
Виробниче середовище  та його вплив на організм і працездатність людини
 
Змістовий модуль 3.
Теоретичні та прикладні аспекти важкості та інтенсивності праці; методи проектування раціональних режимів праці і відпочинку; психофізіологічні та організаційні основи профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання в ринкових умовах
Важкість праці та методи її оцінювання
Фізіологічні основи проектування раціональних режимів праці та відпочинку
Психофізіологічні основи профорієнтації і профвідбору 
Психофізіологічні основи виробничого навчання, формування трудових навичок і вмінь
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредити ECTS.
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен