Ви є тут

Головна

Мета: формування системи теоретичних і прикладних знань у галузі посилення трудової активності персоналу, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, трудової і статусної мотивації.

Завдання вивчення дисципліни:

- здобути стійкі сучасні знання з теорії мотивації персоналу;
- сформувати у студентів навички і вміння самостійно аналізувати стан мотивації персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо її посилення;
- розвити самостійність та відповідальність в обґрунтуванні та прийнятті рішень з мотиваційного менеджменту.
 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- концептуальні засади мотивації;
- сучасні теорії мотивації;
- види матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу;
- системи заробітної плати, їх мотивуючу роль;
- види соціальних пільг та особливості їх застосування у мотивації персоналу;

вміти :

- визначати мотиви трудової діяльності особистості;
- застосовувати методи психології в управлінні мотивацією;
- визначати потреби як рушій трудової діяльності людини;
- розвивати виробничу демократію як метод нематеріальної мотивації;
- складати плани кар’єрного росту як мотиваційного механізму;
- регулювати робочий час та заохочувати персонал наданням вільного часу;
- забезпечувати інформованість колективу.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.
 
Порівняльний аналіз українського та зарубіжних підходів до мотивації персоналу. 
Фактори, форми і способи мотивації.   
Методи управління мотивацією персоналу.
 
Змістовий модуль 2.
 
Змістовні теорії мотивації.  
Процесуальні     теорії мотивації.  
Розробка і використання  мотиваційних моделей, створених на основі  теорій мотивації.
 
Змістовий модуль 3.
 
Класифікація типів мотивації працівника.
Модель мотивації працівника через потреби.
Формування мотивів трудової діяльності.
Трудові інтереси  та спрямованість особистості у внутрішній мотивації працівника. 
 
Змістовий модуль 4.
 
Методи управління мотивацією персоналу.
Мотиваційна функція заробітної плати.
Компенсаційний пакет у мотивації персоналу.
Оцінка ефективності управління мотивацією.
Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу.
 
Викладач дисципліни:  Пругло О.В., старший викладач кафедри Управління персоналом та економіка праці 
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 6,5 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 4
Спеціальність (професійне
спрямування):
8.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 195 7-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакавр  12 год. 2 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
36 год. 86 год.
Індивідуальні завдання:   32  год.

Вид контролю:

7-й семестр - залік

8-й семестр - екзамен

 
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
 Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
У сьомому семестрі розглядається перший і другий змістовні модулі. Підсумковий контроль (залік) визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі. У восьмому семестрі розглядається третій і четвертий змістовні модулі. 
Підсумковий контроль (екзамен) визначається як середньозважена між двома оцінками. Перша – середня між двома контролями за третій та четвертий змістовні модулі. Друга - та, яка була отримана студентом у VII семестрі (залік). Якщо, студент не згоден з отриманою оцінкою, то ним складається письмовий екзамен.
Для студентів заочної форми навчання - захист контрольної роботи та  усний екзамен.