Ви є тут

Головна
Мета:  
формування системи теоретичних і прикладних знань у галузі посилення трудової активності персоналу через його оцінку, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів  оцінювання персоналу.
 
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
- здобути стійкі сучасні знання з теорії оцінки персоналу; 
- сформувати у студентів навички і вміння самостійно  використовувати методи оцінки персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо її  удосконалення; 
- розвити самостійність та відповідальність в обґрунтуванні та прийнятті рішень за результатами оцінки.
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати :
- концептуальні засади оцінки персоналу;
- види  та форми оцінювання персоналу;
- сучасні  методи оцінки персоналу;
- сутність, принципи та функції  оцінки персоналу;
- мотивуючу роль оцінки персоналу;
- порядок планування кар’єрного росту за результатами оцінки; 
- використання оцінки персоналу у проведенні атестації.
 
 вміти :
- визначати  шляхи та програму оцінки персоналу;
- застосовувати методи психології в  оцінці персоналу;
- здійснювати  процедуру оцінки персоналу ;
- застосовувати різні  методи оцінки персоналу;
- організовувати  підготовчий процес оцінки персоналу;
- застосовувати нетрадиційні форми  оцінки персоналу;
- розвивати виробничу демократію як метод  ефективної оцінки персоналу;
- складати плани кар’єрного росту  за результатами оцінки персоналу;
- забезпечувати інформованість персоналу щодо результатів оцінки персоналу.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
Роль оцінки персоналу в системі мотивації.
Завдання і принципи  оцінки персоналу.
Види та структура оцінки персоналу.
Характеристика  змісту оцінки.
Створення профілю посади з метою оцінки персоналу.
Методи   оцінки персоналу.    
 
Змістовий модуль 2.
Методика використання методу «360 градусів» в оцінці персоналу.
Проведення оціночних заходів за програмою Ассессмент-центру.
Візуальна психодіагностика в оцінці персоналу.
Процедура оцінки персоналу.     
 
Викладач дисципліни:  Бабенко А.Г., д.е.н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці,
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Нормативна

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 6
Освітній ступень: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 92 год.
Індивідуальні завдання:  18  год.
Вид контролю: іспит.
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
 Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях (40 балів), тести (20-30 балів), аудиторна контрольна робота (30 балів).
 Підсумковий контроль (екзамен) визначається як середньозважена між двома оцінками. Перша – середня  за двома контролями за перший та  другий змістові модулі. Друга -  за підсумкову контрольну роботу. Якщо, студент не згоден з отриманою оцінкою, то ним складається письмовий екзамен.
Для студентів заочної форми навчання - захист контрольної роботи та  усний екзамен