Ви є тут

Головна

Мета:  сформувати певну здатність по-науковому аналізувати  проблемні управлінські ситуації, виявляючи дійсні чинники поведінки персоналу, причини загострення міжособистісних відносин, недоліки в управлінні та реалістично, виходячи з цього, відшукувати способи розв’язання  виникаючих управлінських проблем.

Основними завданнями вивчення дисципліни  є: 

- формування основних понять щодо теоретичних положень  психології управління; 
- розширення  уявлення студентів про людину як істоту соціальну, про соціально-психологічні явища в групі, колективі, ефективне лідерство та стилі управління;
- ознайомлення з теоретичними моделями  управління персоналом організації,   а також  з рушійними силами та способами гармонізації  взаємодії працівників;
- формування вміння  адекватно використовувати  теоретичні знання для психологічного аналізу управлінських ситуацій, розв’язання та профілактики групових та особистісних конфліктів, застосування ефективних стилів управління колективом, формування сприятливого соціально-психологічного клімату колективу; 
- формування необхідних навичок, пов’язаних із застосуванням психологічних методів та прийомів в управлінні персоналом.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати :

- характерні особливості особистості керівника і підлеглого, психологічні основи їх ділового спілкування;
- класифікацію  методів та стилів управління персоналом;
- роль менеджера у формуванні  міжособистісних та ділових взаємин між працівниками;
- умови та засоби формування сприятливого соціально-психологічного клімату колективу;
- стратегії поведінки учасників конфлікту та засоби їх подолання.

вміти:

 - аналізувати  управлінські ситуації, визначати їх причини та можливі наслідки;
 - визначати стратегії подолання конфліктного загострення  ситуації в групах, на виробництві, в управлінській діяльності керівників;
- розробляти психологічні прийоми  вирішення управлінських проблем;
- рефлексивно ставитись до власної поведінки у  колективі;
- володіти методами та засобами подолання стресів та кризи в діяльності керівника;
- розробляти та запроваджувати заходи з профілактики виникнення  проблемних управлінських ситуацій.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
 
Особистість керівника   як суб'єкта управління.
Психологія індивідуального стилю  управління керівника.
Особа підлеглого як об’єкта управління.
 
Змістовий модуль 2.
 
Управлінське спілкування в діяльності керівника.
Психологія управління  груповими явищами та процесами у діяльності керівника.
Управління соціально-психологічним кліматом  виробничого колективу.  
 

Викладач дисципліни:  Пругло О.В., старший викладач кафедри Управління персоналом та економіка праці 

 
 
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 2,5 0305 Економіка і підприємництво

Вибіркова

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):
8.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 75 3-й 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 2 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
40 год. 60 год.
Індивідуальні завдання:   11  год.
Вид контролю: залік
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Поточний    контроль знань студентів денної форми навчання   здійснюються шляхом усного опитування (50 балів), індивідуального тестування (30 балів) та виконання індивідуального практичного завдання -  діагностики управлінського конфлікту (20 балів). Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістові модулі. 
Для студентів заочної форми навчання - захист контрольної роботи,    тестування.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.