Ви є тут

Головна

Прізвище: Безхлібна 

Ім'я: Анастасія 

По батькові: Павлівна

 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, 2011 рік, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.050106 «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом – «магістр з обліку і аудиту, професіонал в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), викладач університетів та вищих навчальних закладів»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)»:
  «Управління об'єктами інтелектуальної власності на промислових підприємствах», рік захисту – 2013 р., ДВНЗ «Запорізький національний технічний університет
 

Наукові інтереси:

 • Управління об'єктами інтелектуальної власності туристичних підприємств;
 • Формування та функціонування туристичних кластерів;
 • Використання технологій маркетингу в діяльності туристичних підприємств.

Дисципліни, які викладає:

 • Організація діяльності туристичних фірм;
 • Стратегічний маркетинг в туризмі;
 • Статистика в туризмі;
 • Ризики і економічна безпека туристичних фірм.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 20, з них патентів – 0, монографій – 3, навчальних посібників – 0.

1.    Зоря О.П. Фактори ризику валютних операцій комерційного банку / О.П. Зоря, С.І. Дядя, А.П. Пухальська // Економічний простір. – 2011. – №45, – С.155–160

2.    Зоря О.П. Удосконалення аналізу валютних операцій комерційного банку / О.П. Зоря, А.П. Пухальська // Економічний простір – 2011. – №47 – С.180–185

3.    Череп А.В. Методи оцінки інтелектуальної власності підприємств / А.В. Череп, А.П. Пухальська // Європейський вектор економічного розвитку – 2011. – №1 (10)– С. 241–248.

4.    Череп А.В. Державне регулювання діяльності у сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності / А.В. Череп, А.П. Пухальська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – 2011. – №1(10) – С. 38–42       .

5.    Череп А.В. Аналіз забезпеченості та ефективності використання нематеріальних активів машинобудівними підприємствами Запорізького регіону / А.В. Череп, А.П. Пухальська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, – 2011 р. – Випуск 2 (20), – С. 468–477

6.    Пухальська А.П. Концепція оборотності інтелектуального капіталу в контексті управління інтелектуальною власністю промислових підприємств / А.П. Пухальська // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 38–46

7.    Пухальська  А.П. Роль маркетингу на ринку інтелектуальної власності         . Маркетинг в системі управління підприємствами, регіонами, державою: [монографія / за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. –  С. 46–54.

8.    Пухальська  А.П. Якість як особлива характеристика проекту. Методичні підходи до управління проектами в умовах глобалізаційних викликів: [монографія / за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. –  С. 41–46.

9.    Пухальська А.П. Механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі       / А.П. Пухальська // Бізнес–інформ – 2013. – №2, – С. 128 –134 (Іndex Copernicus, Ulrichweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, РІНЦ, Directory of Open Access Journals, Cite Factor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Scienced Index, Open Academic Journals Index).  

10.  Пухальська А.П. Проблемы оценки интеллектуальной собственности и согласования ее окончательных результатов / А.П. Пухальська // Экономика и предпринимательство – 2013. – №3– С. 463–469 (Россия, Москва, РІНЦ).

11.  Пухальська А.П. Критерії якості та морального зносу об’єктів інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / А.П. Пухальська // Ефективна економіка – 2013. – № 3– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ (Іndex Copernicus, Scientific Indexing Services,Google Scholar)             

12.  Пухальська А.П. Напрями використання об’єктів інтелектуальної власності наукомісткими підприємствами / А.П. Пухальська // Регіональна бізнес–економіка та управління – 2013. – №1(37) – С. 174–179.

13.  Череп А.В. Теоретико–методичні та прикладні засади управління об’єктами інтелектуальної власності промислових підприємств: [монографія] / А.В. Череп, А.П. Пухальська // Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – 328 с.

14.  Ivashchenko O.V. Indicators of the personnel security companies analysis / O.V. Ivashchenko, Puhalska A.P. // Вісник Запорізького національного університету – 2014. – № 1 (21)– С. 237–246.

15.  Пухальська А.П. Аналіз конюнктури та тенденцій сучасного розвитку ринку золота      / А.П. Пухальська, Коротаєва О.// Вісник Запорізького національного університету – 2014. – № 2 (22), – С. 217–226.

16.  Пухальська А.П. Особенности маркетинга интеллектуальной собственности / А.П. Пухальська // Основы экономики, управления и права – 2014. – № 2 (14) – С. 69–73 (РІНЦ).

17.  Puhalska A.P. Approaches to strategic management by intellectual property of industrial enterprises / A.P. Puhalska // Основы экономики, управления и права – 2014. – № 4 (16) – С. 97–101 (РІНЦ).

18.  Пухальська А.П. Теоретико–методичні засади управління фінансово–економічною безпекою промислових підприємств / А.П. Пухальська, Д.А. Сківська // Вісник Запорізького національного університету – 2014. – № 3 (23) – С. 185–195.     

19.  Пухальська А.П. Стратегічні напрями розвитку співробітництва з ОАЄ в галузі туризму / А.П. Пухальська, В.С. Корж // Науковий вісник Херсонського державного університету – 2014 –№ 9, – С. 23–26.

20.  Безхлібна А.П. Шляхи розвитку туризму в Запорізькому регіоні / А.П. Безхлібна // Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського – 2015. – Вип. 2. – С. 871–874 

 

Участь у конференціях:

 

з/п

Назва

Вихідні дані

1.

Основні засади та перспективи вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в банку

«Veda a technologie: krok do budoucnosti–2011» Тези доповідей VII міжнародної науково–практичної конференції, Чехія: Прага – 27 лютого–5 березня 2011. – ч.4 – С. 17–20.

2.

Аспекти проведення комплексного аналізу валютних операцій комерційних банків

Актуальні питання удосконалення фінансово–кредитних відносин в Україні. – Тези доповідей студентської науково–практичної конференції, 6 випуск, Запоріжжя, – 20 квітня 2011 р. – С. 50–52.

3.

Сучасний стан впровадження і використання передових виробничих технологій в Україні

Матеріали VI Міжнародної науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, –  20–21 жовтня 2011 р. – Т1. – С. 113–114

4.

Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності

Тези доповідей VI міжнародної науково–практичної конференції,  7–15 грудня 2011 р. – Польща, м. Пшемисль : Nauka i studia, – 2011. Ч.1. Економічні науки – С. 105–107

 

5.

Використання об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах машинобудівної галузі

VI Міжнародна студентська конференція «Інноваційні ідеї молоді в соціально–економічному розвитку України ХХІ століття». – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 5–6 квітня 2012. – С. 249–250

6.

Вплив організаційної структури підприємства на управління об’єктами інтелектуальної власності

Міжнародна науково–практична конференція «Теорія і практика сучасної економіки» – Одеса, 20–21 липня 2012 року. – С. 36–38

7.

Особливості оцінки об’єктів промислової власності на підприємствах

Збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 18–19 жовтня 2012 р. – С. 264–265

8.

Тенденції показників зайнятості населення Запорізької області

VIІ Міжнародна науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 18–19 жовтня 2012 р. – С. 264–265

9.

Аспекти фінансово–економічної безпеки підприємств

VIІ Міжнародна науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 18–19 жовтня 2012 р. – С.266–267

10.

Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної політики

VIІ Міжнародна науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 18–19 жовтня 2012 р. – С. 268–269

11.

Тенденции развития страхования жизни в Украине

VIІ Міжнародна науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 18–19 жовтня 2012 р. – С. 284–285

12.

Управління інноваційною діяльністю в Україні

VIІ Міжнародна науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 18–19 жовтня 2012 р. – С.289–291

13.

Ринок інтелектуальної власності в Україні

VIІ Міжнародна науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 18–19 жовтня 2012 р. – С. 301–302

14.

Грошово–кредитна політика НБУ

VIІ Міжнародна науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 18–19 жовтня 2012 р. – С. 304–305

15.

Особливості оцінки об’єктів інтелекутальної власності

VIІ Міжнародна науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 18–19 жовтня 2012 р. – С.  305–306

16.

Aspects of using and management of intellectual property in Ukraine

ІХ Міжнародна науково–практична конференція «Ключові аспекти наукової діяльності» 7–15 січня 2013 р., – Польша, м. Пшемисль : Nauka i studia, 2013. Т. 5 – С. 43–44

17.

Social and environmental factors in intellectual property evaluating

VIІI  Міжнародна науково–практична конференція «Перспективные научные исследования», 17– 25 лютого 2013 р., – Болгарія, м.Софія : Бял ГРАД–БГ, 2013.  Т. 5. – С.59–61

18.

Актуальні механізми управління фінансами підприємства в сучасних соціально–економічних умовах

IХ Міжнародна науково–практична конференція «Найновітніші наукові досягнення–2013», 17– 25 березня 2013 р., – Болгарія, м.Софія : Бял ГРАД–БГ, 2013.  Т. 2. – С.73–75

19.

Фінансовий аналіз привабливості цінних паперів

IХ Міжнародна науково–практична конференція «Дні науки–2013», 27 березня – 5 квітня 2013 р., – Чехія, м. Прага: “Education and Science”, 2013. С. 81–83

20.

Проблеми зайнятості молоді в Запорізькій області

IХ Міжнародна науково–практична конференція «Новини за напреднали наука – 2013», 17– 25 травня 2013 р., – Болгарія, м.Софія : Бял ГРАД–БГ, 2013.  Т. 14. – С.77–80

21.

Маркетинг інтелектуальної власності як важлива складова управління інноваційним розвитком підприємств

VII університетська науково–практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2014», м. Запоріжжя, ЗНУ – с. 197–199

22.

Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання

Х Міжнародна науково–практична конференція «Ключови въпроси в съвременната наука – 2014», 17– 25 квітня 2014 р., – Болгарія, м.Софія : Бял ГРАД–БГ, 2014.  Т. 3. – С.74–76

23.

Європейський досвід боротьби

з безробіттям

Х Міжнародна науково–практична конференція «Новина за напреднали наука – 2014», 17– 25 травня 2014 р., – Болгарія, м.Софія : Бял ГРАД–БГ, 2014.  Т. 3. – С.17–20

24.

Analysis of external migration

of Ukraine

Х Міжнародна науково–практична конференція «Efektivni nastroje modernich ved – 2014», 27 березня – 5 квітня 2014 р., – Чехія, м.Прага : «Education and Science», 2014.  Т. 4. – С.40–45

25.

Анализ гендерної структури органів влади України

Х Міжнародна науково–практична конференція «Efektivni nastroje modernich ved – 2014», 27 березня – 5 квітня 2014 р / Електронний ресурс / [Режим доступу] : http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Economics/5_170070.doc.htm

26.

Фінансовий менеджмент як інструмент управління бізнесом

Х Міжнародна науково–практична конференція «Efektivni nastroje modernich ved – 2014», 27 березня – 5 квітня 2014 р / Електронний ресурс / [Режим доступу] : http://www.rusnauka.com/13_EISN_2014/Economics/6_168973.doc.htm

27.

Податкова застава як примусовий забезпечувальний захід

Х Міжнародна науково–практична конференція «Efektivni nastroje modernich ved – 2014», 27 березня – 5 квітня 2014 р / Електронний ресурс / [Режим доступу] : http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Economics/3_169301.doc.htm

28.

Місцеві фінанси як основа розвитку системи горизонтального бюджетного регулювання

 

Х Міжнародна науково–практична конференція «Efektivni nastroje modernich ved – 2014», 6 квітня – 11 квітня 2014 р / Електронний ресурс / [Режим доступу] : http://www.rusnauka.com/15_NNM_2014/Economics/3_169302.doc.htm

29.

Проблеми та перспективи використання франчайзингу в туристичному бізнесі в Україні

І Всеукраїнська науково–практична конференція «Можливості та розвиток сучасного туризму», 16–17 жовтня 2014 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет – С. 272–275

30.

Оцінка туристичного потенціалу Грузії з позицій розширення співробітництва з Україною

Х Міжнародна науково–практична конференція «Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2014», 7 – 15 грудня 2014 р., – Польща, м.Пшемисль : «Nauka i studia», 2014.  Т. 1. – С.59–62

31.

Перспективи розвитку екологічного туризму в м. Запоріжжя

ІІ Міжнародна науково–практична Інтернет–конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» 19–20 березня 2015 року Україна, м. Тернопіль : Крок, 2015. – С. 109–110

32.

Засади функціонування туристичних кластерів

Матеріали щорічної науково–практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 245-246.

33.

Антикризове управління в туризмі

Матеріали щорічної науково–практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 251-253.

34.

Сільський зелений туризм в Україні

Матеріали щорічної науково–практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 261-262.

35.

Використання технології віртуальної реальності Oculus Rift для підвищення туристичної привабливості України

Матеріали щорічної науково–практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 258-259.

36.

Брендинг як головний фактор конкурентоспроможності для підприємств ресторанного бізнесу

Матеріали щорічної науково–практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 264-266.

37.

Необхідність формування транскордонних туристичних кластерів

Матеріали щорічної науково–практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. – С. 267-268.

38.

Особливості управління готелями в сучасних умовах

ХІІ Міжнародна науково–практична конференція «Настоящи изследвания и развитие – 2016», 15 – 22 січня 2016 р., – Болгарія, м. Софія : «Бял ГРАД-БГ», 2016.  Т. 2. – С.25-27

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2014 р..

Мови спілкування: українська - досконало, російська - досконало, англійська – середній рівень.

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: bezkhlibna22@gmail.com
URL: