Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування теоретичних і прикладних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх формування та організації державного регулювання розвитку міжнародного туризму.

Завдання: розкрити особливості міжнародного туризму як галузі національної економіки, ознайомити із географією туристського попиту, особливостями міжнародного туризму та державного регулюванням туристичної діяльності в світі..

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен;

- становлення сучасних форм розвитку та державного регулювання міжнародного туризму в країнах світу;

- міжнародні туристичні організації;

- статистика міжнародного туризму;

- сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку

- місце України на ринку міжнародного туризму;

- особливості формування туристичної пропозиції;

- сучасний стан та перспективи розвитку найважливіших секторів міжнародної індустрії туризму.

 

вміти:

- характеризувати основні тенденції в міжнародному туризмі;

- аналізувати місце і роль України на ринку міжнародного туризму; 

- давати кваліфіковані рекомендації щодо розвитку міжнародного туризму в Україні.     

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Розвиток міжнародного туризму.

Тема 1. Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен.

Тема 2. Сучасні форми розвитку міжнародного туризму.

Тема 3. Державне регулювання туристичною діяльністю за кордоном.

Змістовий модуль 2. Міжнародні туристичні організації. Стан і перспективи розвитку міжнародного туризму.

Тема 1. Міжнародні туристичні організації.

Тема 2. Статистика міжнародного туризму.

Тема 3. Місце України на ринку міжнародного туризму.

 

Викладач: Віндюк А.В., д.пед.н., професор кафедри «Міжнародного туризму».

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Вибіркова частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 120

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента − 77

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

24 год.

6 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

77 год.

96 год.

Індивідуальні завдання:

7 год.

14 год.

Вид контролю: екзамен

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 6 балів (по 6 практичних у першому та другому модулях 6х6=36 балів);

− виконання самостійних завдань за темами: „Місце ... в міжнародному туризмі” (кожен студент отримує окрему країну) до 24 балів – перший модуль; „Державне регулювання туристичною діяльністю. Статистика міжнародного туризму в обраній країні” до 24 балів – другий модуль;

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− модульна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.