Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є набуття знань та системного мислення щодо організації туроператорського бізнесу, праксеологічних навичок взаємодії суб'єктів туристичного ринку з метою створення якісного турпакету, схеми його просування та реалізації; оволодіння правилами формування програм туристичного обслуговування, документального забезпечення процесів створення, комплектування, реалізації турів та планових турпакетів; організації обслуговування туристів.

 

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів фаху з питань:

-          формування пакетних та індивідуальних програм туристичного обслуговування з використанням ресурсного потенціалу дестинації, (регіону, району, країни);

-          формування взаємодії між всіма учасниками туристичного ринку, нормативно-правове забезпечення співпраці;

-          моделювання програм туристичного обслуговування за різною метою подорожей, типом клієнтури, наявних туристичних атракцій;

- визначення мотивації подорожей та удосконалення процесів надання туристичних послуг в пакетних турах, тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

-          правила та порядок оформлення туристичних документів, виконання туристичних формальностей;

-          технології та організацію туристичних подорожей; страхування в туризмі; оформлення різних видів туристичних документів; визначення прав і обов'язків туристів, умов забезпечення й виконання претензійної роботи в туризмі; параметрів створення турпродукту підприємства, форм аквізиції туристичної активності,

-          умови бронювання туристичного обслуговування; організацію обліку і контролю надання послуг, оформлення туристичної звітності; правила безпеки туристичних подорожей.

 

вміти:

-          застосовувати графо-аналітичні моделі програм туристичного обслуговування;

-          застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;

-          розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи суб'єктів туристичної індустрії, забезпечення їх нормативно-правовою базою.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Технологія туроперейтингу та турпроектування.

Тема 1. Основи туроперейтингу.

Тема 2. Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі.

Тема 3. Типологія створення туристичного продукту та формування його асортименту.

Тема 4. Правила формування програм перебування туристів.

Тема 5. Організація обслуговування клієнтів в туристичному агентстві.

Змістовий модуль 2. Прикладний туроперейтинг.

Тема 1. Рецептивний туроперейтинг.

Тема 2. Ініціативний туроперейтинг.

Тема 3. Консолідований туроперейтинг.

Тема 4. Організація туристичних подорожей туроператором.

 

Викладач: Віндюк А.В., д.пед.н., професор кафедри «Міжнародного туризму».

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 90

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 20

самостійної роботи студента − 45

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

20 год.

4 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

45 год.

73 год.

Індивідуальні завдання:

5 год.

11 год.

Вид контролю: екзамен

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 8 балів (5 практичних занять у першому модулі 5х8=40 балів, 5 практичних у другому 5х8=40 балів);

− виконання індивідуального завдання до 40 балів у кожному модулі;

− модульна контрольна робота до 20 балів у кожному модулі.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.