Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання дисциплін з туризму у ВНЗ» є виявлення актуальних питань методики викладання дисциплін у вищих навчальних закладах, професійної освіти та формування професійного мислення, проблем вищої освіти.

Завдання: розглянути специфіку методики викладання дисциплін у вищих навчальних закладах, сучасний стан та перспективи розвитку професійної діяльності, тенденції розвитку вищої освіти України, її зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, засоби підготовки широкопрофільного фахівця ХХІ ст. та виховання його гармонічної, креативної та гуманістичної особи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

-         специфіку методики викладання дисциплін у вищих навчальних закладах;

-         сучасний стан та перспективи розвитку професійної діяльності;

-         тенденції розвитку вищої освіти України, її зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення;

-         засоби підготовки широкопрофільного фахівця ХХІ ст. та виховання його гармонічної, креативної та гуманістичної особи.

вміти :

-         використовувати сучасні освітні методи при підготовці лекційних та практичних занять;

-          організувати пізнавальну діяльність студентів;

-         провести самостійну роботу зі студентами тощо.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Педагогіка вищої школи.

Тема 1. Методика викладання дисциплін у вищих навчальних закладах як окрема теорія навчання.

Тема 2. Загальна характеристика професійної діяльності педагога вищої школи.

Тема 3. Основні методи дидактики вищої школи. Форми організації навчального процесу у вищій школі.

Тема 4. Педагогічне проектування та педагогічні технології. Сучасні технології навчання у ВНЗ.

Тема 5. Основи професійної комунікативної культури. Педагогічна комунікація.

Змістовий модуль 2. Психологія вищої школи.

Тема 1. Студент як об’єкт–суб’єкт  педагогічної діяльності. Особливості розвитку особистості студента.

Тема 2. Психолого-педагогічні проблеми підвищення успішності та зниження відсіву студентів.

Тема 3. Основи підготовки лекційних курсів.Тема 3. Основи підготовки лекційних курсів.

 

Викладач: Віндюк А.В., д.пед.н., професор кафедри «Міжнародного туризму».

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: гуманітарні та соціально- економічні дисципліни

 

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.14010301 Туризмознавство

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 38

самостійної роботи студента – 112

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

26 год.

8 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

103 год.

122 год.

Індивідуальні завдання:

9 год.

18год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 5 балів (12 практичних у першому модулі 13х5=65 балів, 12 практичних у другому 13х5=65 балів);

− участь у кейс-заняттях  до 10 балів;

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.