Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “ Маркетинг в туризмі ” є формування сучасної системи поглядів і спеціальних знань у галузі маркетингу індустрії гостинності, набуття практичних навичок щодо просування турпродукту на ринку з урахуванням  задоволення потреб споживачів і забезпечення ефективності діяльності підприємств туріндустрії

Завдання: вивчення теоретичних та методологічних основ туристичного маркетингу; системного підходу до маркетингу туристичного підприємства; вивчення впливу мікро- та макросередовища маркетингу; організації та здійснення маркетингових досліджень туристичних ринків; сегментування туристичного ринку та вибору цільових сегментів; розроблення   комплексу   маркетингових   заходів   з   товарної, цінової, комунікаційної політик в туризмі; стратегічного   планування,   впровадження та   контролю   програм  маркетингу в туризмі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

маркетингову цінову політику;

методи маркетингового ціноутворення в туризмі;

методи і нормативну основу реклами туристського продукту;

тактичні рішення щодо реклами;

нерекламні методи просування;

стимулювання продажу і пропаганди туристського продукту;

каталог туроператора;

просування туристського продукту;

просування та рекламу в туризмі;

виставки та ярмарки;

організацію як функцію управління;

стимулювання збуту;

особистий продаж в комплексі маркетингових комунікацій;

управління каналами розподілу.

вміти:

коригувати обсяги, асортимент і ціни за одиницю послуг, які надають, досліджуючи і прогнозуючи сезонні коливання, використовуючи методики визначення сезонних коливань, методи прогнозування та структуру витрат на одиницю послуг;

організовувати підготовку, презентацію і поширення спеціалізованої туристської інформації, використовуючи рекламні та PR технології;

формувати попит і просувати туристські послуги на ринку за результатами маркетингових досліджень і рекламної діяльності;

приймати рішення щодо каналів реалізації турпродукту на основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів на засадах дотримання основ господарського і міжнародного права, документоведення і методики ведення ділових переговорів;

стимулювати збут турпродукту, використовуючи методи і прийоми, стимулювання попиту і принципи мотивації збутової діяльності, нерекламні методи просування;

здійснювати пошук перспективних партнерів зі збуту турпродукту, використовуючи основні форми продажу туристського продукту, схеми просування продукту туроператора, методи і нормативні основи.

  

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади маркетингу в туристській індустрії та інструментарій проведення маркетингових досліджень у галузі туризму

Тема 1. Теоретичні основи туристського маркетингу. Методика маркетингових досліджень і методи отримання й обробки маркетингової інформації в туризмі.

   

Тема 2 . Маркетингові інформаційні системи і Інтернет у туризмі.

Тема 3. Маркетингові дослідження конкурентного середовища.

Тема 4. Дослідження поведінки споживача.

Тема 5. Маркетинг турпродукту, готельного комплексу і посередницьких фірм у туристській індустрії. 

Змістовий модуль 2. Маркетинговий комплекс підприємств туріндустрії

 

Тема 1.Сегментація туристського ринку

Тема 2.Диверсифікація і позиціонування турпродукту на туристському ринку

Тема 3. Маркетингові комунікації в туризмі

Тема 4. Створення брендингу в туристській індустрії

Тема 5. Стратегія туристського маркетингу. Маркетингова цінова стратегія в туризмі

 

Викладач: Никоненко Світлана Володимирівнаст канд. екон. наук., викладач кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів-3

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна

частина

Цикл:природничо-наукової підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

Туризмознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36год

самостійної роботи студента – 54 год

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

 24год.

 4год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

 49 год.

 73 год.

Індивідуальні завдання:

       5                  11

Вид контролю:

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 5 балів (12 практичних у першому модулі 12х5=60 балів, 12 практичних у другому 12х5=60 балів);

− участь у кейс-заняттях  до 10 балів;

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.