Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в готельному, курортному та туристичному сервісі.

Завдання: вивчення основних понять менеджменту в туризмі; надання знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства; вивчення впливу макро- та мікросередовища; формування вмінь розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та стратегічне планування; формування вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі; формування управлінських навичок діяльності у готельному, курортному та туристичному сервісі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні визначення та категорії менеджменту; функції менеджменту; методи управління підприємством у туристичній сфері; основи культури управління діяльністю фірми.

вміти: проектувати організаційні структури туристичного підприємства; аналізувати та вносити корективи в управлінську діяльність туристичної фірми; готовити та проводити ділові наради та переговори; приймати та звільняти з роботи працівників.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту туризму.

Тема 1. Сутність і зміст менеджменту туризму.

Тема 2. Функції і принципи менеджменту туризму.

Тема 3. Система методів менеджменту туризму і їх взаємозв'язок.

Змістовий модуль 2. Управлінські процеси на підприємствах туризму.

Тема 4.  Система і структура управління в туризмі.

Тема 5.   Стиль керівництва туристською фірмою і управлінські рішення.

Тема 6.   Ефективність і успішність менеджменту туризму.

 

Викладач: Шелеметьєва Т.В., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл природничо-наукової підготовки

 

 

Напрям підготовки

___6.140103 Туризм______

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

Туризмознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента - 83

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

10 год.

4 год.

Практичні, семінарські

20 год.

4 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

83 год.

98 год.

Індивідуальні завдання: 7 год.       14 год.

Вид контролю: екзамен

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− підготовка доповіді на практичному занятті оцінюється в 10 балів (по 5 практичних у першому та другому модулях 10х5=50 балів);

− виконання індивідуального завдання (реферат) у першому та другому модулях до 20 балів;

− модульна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.