Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета визначити сутність і особливості стратегічного управління (СУ) на туристичному підприємстві; сформувати знання теоретико-методологічних аспектів та навички практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування в динамічному ринковому середовищі; ознайомити з вітчизняним і зарубіжним досвідом застосування стратегічного управління.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–        місце та роль СУ в системі управління;

–        причини виникнення та переваги СУ;

–        сфери використання СУ;

–        відмінності концепцій СУ;

–        основні методологічні підходи до СУ;

–        особливості використання СУ на підприємствах різних форм власності.

вміти:

– здійснювати поточне та стратегічне планування;

– оцінювати ефективність менеджменту в туризмі;

– розробляти організаційні структури;

– знати системний підхід до менеджменту туристичного підприємства.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні основи стратегічного менеджменту.

Тема 1. Загальні основи стратегічного управління підприємством.

Тема 2. Класифікація стратегій.

Тема 3. Стратегічний аналіз середи підприємства.

Змістовий модуль 2. Практичні основи стратегічного менеджменту в туризмі.

Тема 1. Загальний стан стратегічного вибору підприємства.

Тема 2. Стратегічний потенціал підприємства та визначення його конкурентоспроможності.

Тема 3. Планування, управління, контроль та оцінка реалізації стратегії підприємства.

Викладач: Шелеметьєва Т.В., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3,5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл прородничо-наукових дисциплін

 

Напрям підготовки

8.14010301  «Туризмознавство»

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.14010301 «Туризмознавство»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 105

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 38

самостійної роботи студента - 61

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

26 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

61 год.

86 год.

Індивідуальні завдання: 6 год.   13 год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

–                   вхідний контроль на першому занятті оцінюється в 20 балів;

–                   активність студента на практичному занятті оцінюється в 10-12 балів (4 практичних у першому модулі 4х10=40 балів, 5 практичних у другому 5х12=60 балів);

− виконання індивідуального завдання (реферат) у першому та другому модулях до 20 балів;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.