Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік і аудит турпідприємств” є навчання студентів базовим принципам сутності бухгалтерського обліку та аудиту на туристичних підприємствах, максимально наблизившись до їх реальної постановки на підприємствах туристичних послуг.

Завдання: розгляд теоретичних основ та практичних аспектів ведення бухгалтерського обліку та аудиту на підприємствах, класифікації та поведінки витрат, обліку основних та накладних витрат, методів і способів калькуляції туристичної продукції, варіантів реалізації та підрахунку фінансових результатів і особливостей розрахунку податків для туристичних підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 − принципи, що визначають склад і структуру бухгалтерського обліку;

 природу бухгалтерської процедури;

− принципи побудови рахунків бухгалтерського обліку та використовувати принцип подвійного запису;

− принципи узагальнення бухгалтерської інформації та побудові балансу. 

вміти :

− використовувати систему знань про принципи бухгалтерського обліку та аудиту для обгрунтування облікової політики організації;

− проводити аналіз документації та документообігу;

− проводити інвентаризацію і адекватно оцінювати її результати;

− проводити оцінку господарських об'єктів і їх калькуляцію;

− вирішувати на прикладі конкретних ситуацій питання оцінки облікової реєстрації та накопичення інформації фінансового характеру з метою її подання у фінансових звітах.  

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи бухгалтерського обліку.

Тема 1. Організаційні основи бухгалтерського обліку та поняття про туристичну і готельну діяльність.

Тема 2. Бухгалтерський баланс. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис.

Змістовий модуль 2. Облік господарської діяльності.

Тема 1. Облік доходів та витрат на виробництво та реалізацію туристичного та готельного продукту.

Тема 2. Облік діяльності  турагента.

Тема 3. Особливості оподаткування в турфірмах.

 

 

Викладач: Гресь-Євреінова  С.В., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: природничо-наукова

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризм___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 20

самостійної роботи студента − 36

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

10 год.

2 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

36 год.

48 год.

Індивідуальні завдання:

4 год.

8 год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 10 балів (2 практичних у першому модулі 2х10=20 балів, 3 практичних у другому 3х10=30 балів);

− виконання індивідуального завдання до 40 балів у кожному модулі;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 40 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.