Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів економічного мислення, наукового розуміння історії становлення та стану сучасної системи грошово-кредитних відносин. У результаті студенти повинні опанувати систему знань про дію об’єктивних законів грошового обігу, про мету, завдання й методи державного регулювання сфери грошово-кредитних відносин.

Завдання: полягає в теоретичній та практичній підготовці студентів з питань, що вирішуються відповідними державними установами при регулюванні грошового обігу та кредитних відносин.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 - закономірності організації та функціонування грошово-кредитних відносин в умовах сучасного суспільного відтворення, а саме:

- закономірності грошово-кредитного обігу в умова ринкового господарства;

- принципи та форми організації сучасної грошово-кредитної системи;

- особливості вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту;

- характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;

- функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;

- сутність методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики;                                                                                    

вміти:        

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру;

- аналізувати функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;

- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Основні положення теорії грошей.

Тема 1. Походження, сутність і функції грошей.

Тема 2 . Грошовий обіг і грошові потоки.

Тема 3. Грошовий ринок.

Тема 4. Грошові системи.

Тема 5. Валютний ринок та валютні системи.

Змістовий модуль 2. Кредит та кредитна система.

Тема 1. Необхідність та сутність кредиту.

Тема 2. Види, функції та роль кредиту.

Тема 3. Центральні банки.

Тема 4. Послуги комерційних банків.

Тема 5. Міжнародні валютно-кредитні установи.

 

Викладач: Лозова О.А., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

 кредитів – 2

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: природничо-наукова

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 60

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 20

самостійної роботи студента − 36,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

10 год.

2 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

36,5 год.

49 год.

Індивідуальні завдання:

3,5 год.

7 год.

Вид контролю: залік

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 10 балів (5 годин практичних у першому модулі 10х5=50 балів, 5 годин практичних у другому 10х5=50 балів);

− виконання індивідуального завдання до 30 балів у кожному модулі;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.