Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: представити в доступній формі систематизоване представлення таких важливих моментів як отримання знань з дизайну інтер’єрів не тільки найважливіших відкриттів і винаходів людства, але і стилів та засобів художнього формоутворення виробів дизайнерського виробництва в сферах гостинності та туризму в цілому в найбільших країнах світу і, в тому числі, в нашій країні та інше.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем в дизайнерській діяльності в туризмі і гостинності, підвищення якості професійної підготовки кадрів в даній сфері.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

- визначення дизайну та його головні компоненти;

- прояви проблематики дизайну;

- етапи становлення дизайну на різних історичних етапах розвитку суспільства;

- особливості дизайну в країнах Східної Європи, Америки;

- особливості розвитку вітчизняного художнього конструювання;

вміти:

-   складати та використовувати туристську документацію в сфері дизайну інтер’єрів;

-   будувати та використовувати моделі для опису і прогнозування різних дизайнерських явищ;

-   здійснювати якісний та кількісний аналіз для проектування і розробки дизайнерських програм та продуктів;

-   знаходити нестандартні рішення типових задач;

-   володіти знаннями в галузі промислового виробництва; реформ художньої освіти сучасного дизайну;

-   практично використовувати особливості вітчизняного художнього конструювання у подальшій професійній діяльності;

-   створити якісний та адресно орієнтований туристський продукт.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Основи дизайну інтер’єрів.

Тема 1. Теоретичні основи дизайну інтер'єру

Тема 2 . Історія дизайну

Тема 3. Визначення цілі і завдання в проектуванні.

 

Змістовий модуль 2. Організація та розвиток дизайнерської діяльності в туризмі.

Тема 1. Стилі інтер'єру.

Тема 2. Колір в інтер'єрі.

Тема 3. Світло в інтер'єрі. Декоративні поверхні.

 

Викладач: Лозова О.А., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Вибіркова частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 60

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 20

самостійної роботи студента – 31,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

10 год.

2 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

36,5 год.

49 год.

Індивідуальні завдання

3,5 год.

7 год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

-       підготовка до практичного заняття у вигляді доповідей оцінюється в 20 балів (2 практичних у першому модулі 2х20=40; 3 практичних у другому модулі 3×20=60 балів);

-       здача письмового практичного завдання у першому модулі 40 балів, у другому модулі – 20 балів;

-       аудиторна контрольна робота у першому та другому модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.