Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення – вивчення актуальних питань організації туристичної фірми, визначення умов її становлення і розвитку.
Завдання вивчення дисципліни: теоретична та практична підготовка студентів з питань стосовно аналізу нормативно-правової бази функціонування туристської фірми; факторів, що впливають на стан та її розвиток; основ менеджменту туристської фірми і позиціонування туристської фірми на ринку; елементів організації роботи турфірми з клієнтом.
У результаті вивчення курсу студент повинен:
Знати:
- визначення основних понять курсу;
- предмет, завдання та види підприємницької діяльності в туризмі;
- методи і форми державної підтримки малого бізнесу;
- умови здійснення підприємницької діяльності в туризмі;
- законодавчі документи з питань організації підприємництва, яке займається наданням туристичних послуг.                                                                                      
Вміти:        
- користуватися спеціальною науково-методичною літературою;
- класифікувати види підприємницької діяльності за різними ознаками;
- визначати їх переваги та недоліки;
- визначати відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.
                                                                   
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1. Організаційний аспект створення туристської фірми.
Тема 1. Організаційний аспект створення туристської фірми.
Тема 2. Зовнішнє та внутрішнє середовище туристичної фірми.
Тема 3. Організаційна структура туристичної фірми.
Тема 4. Управління діяльністю туристичної фірми.
Тема 5. Кадрова політика туристичної фірми.
Змістовий модуль 2. Організація туристичного товарообігу.
Тема 1. Створення туристичного товарообігу.
Тема 2. Стратегія рекламної кампанії туристичної фірми.
Тема 3. Обслуговування клієнтів туристичної фірми.
 
Викладач: Безхлібна А.П., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
1401 сфера обслуговування
 (шифр і назва)

Вибіркова частина
Цикл: професійно-орієнтовна
 

Напрям підготовки
_______________
(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне
спрямування):
7.14010301 «Туризмознавство»

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 36
самостійної роботи студента - 75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

26 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

75 год.

100 год.

Індивідуальні завдання:

 7 год

14 год.

Вид контролю: екзамен

 

 

 

 

 

 
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Під час контролю враховуються наступні види робіт:
-                активність студента на практичному занятті оцінюється в першому модулі в 12 балів: 5 практичних занять (12*5=60) та 3 практичних занять по 20 балів у другому модулі (20*3=60);
-                виконання індивідуального завдання у кожному модулі – до 20 балів;
-                модульна контрольна робота у кожному модулі – до 20 балів. Підсумковим оцінюванням є усний екзамен.