Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета надання майбутнім фахівцям комплексу знань про методику для якісної оцінки ризику на практиці; треба не уникати неминучого ризику , а уміти відчувати ризик, оцінювати його ступінь і не переходити за допустимі межі.

Завдання засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

– як виникають ризики на підприємстві;

– як уникнути економічного ризику;

– основні підходи до управління ризиками;

– класифікації ризиків

вміти :

– аналізувати ризики на підприємстві;

– розраховувати рентабельність інвестицій для визначення ризикованості проекту;

– аналізувати фінансову стійкість фірми;

– досліджувати ризик на основі аналізу ліквідності і платоспроможності.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методи аналізу економічних та управлінських ризиків та невизначеності

Тема 1. Сутність та класифікація ризиків.

Тема 2 . Методи аналізу економічних та управлінських ризиків.

Змістовий модуль 2. Сутність та аналіз ризиків. Управління ризиків.

Тема 1. Сутність і аналіз ризиків.

Тема 2. Методи аналізу ризиків проектів в туристичній індустрії.

Тема 3. Ризик-менеджмент: мета, сутність, значення, умови формування системи ризик-менеджменту, етапи формування.

Тема 4. Організація системи ризик-менеджменту на туристичному підприємстві.

 

Викладач: Безхлібна А.П., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Вибіркова частина

Цикл: професійно-орієнтовна

Напрям підготовки

6.14010301 «Туризм»

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 «Туризмознавство»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента - 49

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

49 год.

73 год.

Індивідуальні завдання:

5 год.

11 год

Вид контролю:  екзамен

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Під час контролю враховуються наступні види робіт:

-                активність студента на практичному занятті оцінюється в першому модулі в 30 балів: 2 практичних занятя (30*2=60) та 4 практичних заняття по 15 балів у другому модулі (15*4=60);

-                виконання індивідуального завдання у кожному модулі – до 20 балів;

-                модульна контрольна робота у кожному модулі – до 20 балів. Підсумковим оцінюванням є усний екзамен.