Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Статистика в туризмі” є набуття студентами практичних навичок у використанні статистичних методів, моделей і статистичних показників в аналізі економічних, соціальних, політичних, науково-технічних та екологічних процесів, що впливають на ефективність туризму (включаючи економіко-статистичний аналіз економічної та соціальної кон’юнктури);

Основними завданнями вивчення дисципліни “Статистика в туризмі” є набуття студентами практичних статистичних знань, умінь та навичок. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- діяльність обліково-контрольної та адміністративно-господарської роботи;

- використання стандартних методик на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень для підвищення економічної та соціальної ефективності підприємств, організацій та установ у сфері туризму;

- можливість використання цих методик в розрахунках та при вирішенні практичних завдань;

вміти:

- працювати з основними джерелами статистичної інформації і довідковою літературою;

- оцінювати результати господарської діяльності підприємств, організацій та установ за допомогою статистичних показників і статистичних методів;

- системно аналізувати діяльність підприємств, організацій та установ за допомогою статистичних показників і статистичних методів;

- складати схему рішення статистичного завдання;

- знаходити необхідні формули в рамках дисципліни «Статистика в туризмі»

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Статистичне спостереження, обробка даних статистичного спостереження.

Тема 1. Предмет і метод статистики. Статистичне спостереження

Тема 2 . Зведення та групування статистичних даних.

Тема 3. Абсолютні та відносні величини.

Змістовий модуль 2. Ряди розподілу, ряди динаміки, індекси.

Тема 1. Середні величини. Ряди розподілу. Аналіз форми розподілу.

Тема 2. Ряд динаміки.

Тема 3. Індекси.

 

Викладач: Безхлібна А.П., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно-орієнтовна

Напрям підготовки

_______________

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.14010301 «Туризм»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи студента - 32

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

32 год.

49 год

Індивідуальні завдання:

4 год.

7 год

Вид контролю:  залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Під час контролю враховуються наступні види робіт:

-                активність студента на практичному занятті оцінюється в першому модулі в 20 балів: 3 практичних занятя (20*3=60) та 3 практичних заняття по 20 балів у другому модулі (20*3=60);

-                виконання індивідуального завдання у кожному модулі – до 20 балів;

-                модульна контрольна робота у кожному модулі – до 20 балів. Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший і другий змістовий модулі.