Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою курсу є формування професійних навичок у майбутніх фахівців. Уміння аналізувати та формувати кола знань з історії, теорії та практики екскурсійної справи.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних навичок створення, проведення екскурсії та контроль її якості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

− історію екскурсійної справи;

− методичні прийоми організації та проведення різних видів екскурсій;

− методичне забезпечення екскурсій.

вміти:

− створювати та проводити екскурсії;

− організувати екскурсійну роботу;

− підготувати необхідну методичну документацію;

− проводити за якістю екскурсій.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Сутність екскурсійної справи.

Тема 1. Вступ до курсу. Екскурсія, її сутність.

Тема 2. Методика підготовки екскурсій.

Тема 3. Техніка ведення екскурсії.

Тема 4. Особливості проведення різних видів екскурсій.

Змістовий модуль 2. Особливості екскурсійного обслуговування.

Тема 1. Професійна майстерність екскурсовода.

Тема 2. Якість екскурсій, засоби її оцінки.

Тема 3. Екскурсія як метод інформації в туризмі.

Тема 4. Види екскурсійно-інформаційної діяльності в туризмі.

 

Викладач: Прусс В.В.,  ст. викладач кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

3,5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 105

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 48

самостійної роботи студента − 51

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

−год.

− год.

Лабораторні

24 год.

6 год.

Самостійна робота

51 год.

82 год.

Індивідуальні завдання:

6 год.

13 год.

Вид контролю:екзамен

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 5 балів (6 практичних у першому 6х5=30 балів, 6 практичних у другому 6х5=30 балів);

− розробка екскурсії по м. Запоріжжя у першому (30 балів), розробка екскурсії по Україні у другому (30 балів);

− написання тестового завдання 20 балів;

− виконання індивідуального завдання 20 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.