Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета навчальної дисципліни – визначити загальні форми реклами, її функції для галузі туризму та визначити роль рекламного звернення для просування туристського продукту.

Завдання дисципліни «Реклама в туризмі» - засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем рекламних агентств для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

          У результаті вивчення курсу студент повинен:

Фахівці з реклами у сфері туризму повинні знати:

•    основні принципи організації рекламної діяльності на підприємствах туризму;

•    діяльність рекламних агентств;

•    засоби поширення рекламної інформації;

•    питання взаємозв'язку маркетингової і рекламної стратегій фірми;

•    питання організації рекламної кампанії;

•    основні типології іміджу;

•     критерії оцінювання рекламної діяльності;

уміти:

•     скласти ефективне рекламне повідомлення;

•     розробляти і планувати рекламні кампанії;

•     розробляти рекламний бюджет;

•    оцінювати ефективність діяльності туристичного підприємства.

 

         Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Форми рекламної діяльності.

Тема 1. Історія виникнення реклами.

Тема 2  Основи рекламної діяльності.

Тема 3. Реклама і формування попиту на туристські послуги.

Змістовий модуль 2. Просування туристського продукту.

Тема 1. Реклама як засіб формування туристських зв'язків.

Тема 2. Просування туристського продукту як інструмент управління діяльністю агентства.

Тема 3. Види і форми інформації і реклами туристського агентства.

Тема 4. Стендова робота туристського агентства.

 

Викладач: Пруссс В.Л., ст. викладач кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Вибіркова частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 90

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента − 51

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

4 год.

Практичні, семінарські

20 год.

6 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

55 год.

69 год.

Індивідуальні завдання:      5 год.                   11 год.

Вид контролю: екзамен

 

 Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожний змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 6 балів (по 10 годин практичних у першому та другому модулях 6х10=60 балів);

− виконання індивідуального завдання до 20 балів;

− модульна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.