Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета навчальної дисципліни – формування знань і умінь з аналізу технологічних процесів, циклів та операцій для забезпечення ефективного виробництва та споживання ресторанних послуг у відповідності до міжнародних стандартів якості та гостинності.

Завдання дисципліни „Технологія ресторанної справи” - засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем ресторанного господарства і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

- понятійний апарат ресторанної справи;

-         типи підприємств харчування;

-         планувальну організацію підприємств харчування;

-         види технологічних процесів, циклів, операцій виробництва та використання ресторанних послуг;

Вміти:

- аналізувати стан індустрії харчування в Україні;

-         аналізувати стан підприємства харчування;

-         аналізувати планувальну організацію приміщень підприємств харчування;

-            аналізувати ефективність технологій.

 

                              Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Загальні вимоги до роботи підприємств харчування.

Тема 1. Історія розвитку ресторанної галузі:  історія виникнення, зв’язок з готельним бізнесом.

Тема 2 . Види та типи підприємств харчування.

Тема 3. Меню та загальні принципи формування страв.

Змістовий модуль 2. Технологічна база підприємств харчування.

Тема 1. Автоматизація роботи ресторану.

Тема 2. Технологічна база ресторану: устаткування та обладнання, інтер’єр, вибір місця, SWOT – аналіз.

Тема 3. Якість продукції та послуг, управління якістю.

 

Викладач: Прусс В.Л.,  ст .викладач кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,2

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 75

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи студента – 46,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

− год.

− год.

Лабораторні

12 год.

4 год.

Самостійна робота

46,5 год.

58 год.

Індивідуальні завдання: 4,5  год.                9 год.

Вид контролю: залік

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 10 балів (6 практичних у першому і другому модулях 6х10=60 балів);

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі