Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних умінь з проектування процесів обслуговування туристів і укладання угод із постачальниками туристських послуг; оформлення виїзних документів згідно законодавчої бази України в сфері туризму.

Завдання засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: - законодавчу базу в сфері туризму;

- договірні відношення між турагентом і клієнтом;

- класифікацію туризму та туристської діяльності;

- поняття туристського продукту та туристської послуги;

- типи туристських  комплексів на туристських маршрутах;

- планувальну організацію технологічних процесів надання туристських

послуг в готельному підприємстві;

- процес виробництва, реалізації і споживання туристських послуг.

 

вміти:- використовувати міжнародні нормативно-правові акти, що забезпечують ефективну зовнішньоекономічну діяльність;

- взаємодіяти з постачальниками послуг та потенційними партнерами; суб‘єктами туристської діяльності, підприємствами транспорту, екскурсійними бюро, музеями, спортивними установами, іншими закладами санаторно-курортної сфери, сфери культури тощо;

- розробляти обслуговуючий технологічний процес виробництва та споживання туристських послуг відповідно до призначення підприємства та сезонності;

- укладати угоди із зарубіжними та вітчизняними партнерами та забезпечувати їх реалізацію на підставі існуючих вимог до діловодства партнерської сторони та договірного права.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Технологічна система туристської діяльності на вітчизняному й міжнародному рівнях.

Тема 1. Соціально-економічна сутність туризму і туристської діяльності;

Тема 2. Договірні відношення в туристському бізнесі;

Тема 3. Загальні умови організації туристської діяльності.

Змістовий модуль 2. Функціонування технологічних процесів виробництва, надання та споживання туристських послуг туристського підприємства.

Тема 1. Уніфікація технологій туристських послуг туристського підприємства;

Тема 2. Функціональна організація технологічних процесів надання туристських послуг;

Тема 3. Функціонування туристської індустрії: регуляторні особливості

 

Викладач: Шевченко О.В., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів − 5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

__6.14103 Туризм_____

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

____Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 150

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 48

самостійної роботи студента − 93

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

36 год.

6 год.

Самостійна робота

93 год.

124 год.

Індивідуальні завдання: 9 год.     18 год.

Вид контролю: екзамен

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 6 балів (по 9 практичних у першому та другому модулях 6х9=54 бали);

− виконання індивідуального завдання у кожному модулі до 20 балів;

− модульна контрольна робота у кожному модулі до 26 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.