Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу є формування у студентів необхідних знань про основні поняття страхової справи, її розвиток та місце в економіці України.

Завдання засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутність страхування та його роль в економіці;

- основну термінологію, що використовується у страхуванні;

- основні тенденції розвитку страхової справи у сучасному ринковому середовищі України та інших країнах.

вміти:

- розкрити сутність окремих видів страхування та специфіки здійснення їх у сфері туризму;

- використовувати методи  страхування, розрахунок страхових тарифів, аналізувати основні показники, що характеризують діяльність страховика, тощо;

- вирішувати питання, пов'язані із проведенням ризик-менеджменту практичної діяльності та передачею окремих ризиків страхування.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Сутність принципи і роль страхування.

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування. Страховий ринок.

Тема 2. Страхові ризики і управління ними. Методологія страхування.

Тема 3. Організація страхової діяльності.

 

Змістовий модуль 2. Правові засади та фінансова надійність.

Тема 1. Особисте страхування, Майнове страхування, Страхування   відповідальності.

Тема 2. Особливості страхування у зарубіжних країнах.

Тема 3. Правове регулювання страхування туристської діяльності.

 

Викладач: Шевченко О.В., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів − 3

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: природничо-науковий

 

Напрям підготовки

__6.14103 Туризм_____

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_____Туризмознавство_

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 90

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента – 49

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Лабораторні

            год.

 год.

Самостійна робота

49 год.

73 год.

Індивідуальні завдання: 5  год.     11 год.

Вид контролю: залік

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

У семестрі кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 10 балів (по 6 практичних у кожному модулі 6х10=60 бала);

− виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

− модульна контрольна робота кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.