Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення – систематизація знань в області цілісного сприйняття питань розвитку фірми і, на його основі, системного управління нею.

Завдання вивчення дисципліни: полягає в вивченні теоретичних питань і придбанні практичного досвіду управління взаємовідносинами між власниками і менеджерами підприємства туристичної сфери.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

- сутність корпоративного управління;

- принципи і моделі, способи реалізації у практиці корпоративного управління;

- права і обов’язки акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства;

- принципові засади функціонування ефективної системи корпоративного управління.                                                                                      

Вміти:

- проектувати систему корпоративного управління в компанії;

- використовувати інструменти ефективної взаємодії власників і менеджерів корпорації;

- створювати структуру внутрішньої документаційною системи корпоративного управління;

- оцінювати ефективність корпоративного управління в компанії;

- розробляти напрями підвищення існуючої системи корпоративного управління.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Сутність корпоративного управління.

Тема 1. Сутність корпоративного управління і необхідність його розвитку в Україні.

Тема 2. Основні риси сучасного корпоративного управління в туризмі.

Тема 3. Корпоративні цінні папери.

Змістовий модуль 2. Ефективність діяльності корпоративних структур.

Тема 1. Зовнішнє та внутрішнє середовище корпоративного управління.

Тема 2. Форми корпоративного капіталу. Фінансові посередники в системі корпоративного управління.

Тема 3. Контроль над акціонерним товариством. Захист прав акціонерів.

 

Викладач: Зайцева Валентина Миколаївна, к.п.н., професор кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійно-орієнтовний

 

Напрям підготовки

_____________

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___8.14010301

Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин ? 120

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 38

самостійної роботи студента ? 75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

26 год.

2 год.

Лабораторні

? год.

? год.

Самостійна робота

75 год.

100 год.

Індивідуальні завдання:

7 год.

14 год.

Вид контролю: екзамен

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

У семестрі кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

? активність студента на практичному занятті оцінюється в 10 балів (6 практичних у першому модулі 6х10=60 балів, 7 практичних у другому модулі 7х10=70 балів);

? виконання індивідуального завдання до 20 балів у кожному модулі;

? модульна контрольна робота у першому модулі до 20 балів, у другому ? до 10 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.