Ви є тут

Головна

Мета – оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного управління, інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного менеджменту та маркетингу в діяльності туристичних підприємств.

Завдання –  надання майбутніми фахівцями глибоких знань‚ формування у них нового економічного мислення‚ адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем‚ пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– причини виникнення переваги стратегічного управління;

– сфери використання і відмінності концепцій стратегічного менеджменту та маркетингу;

– основні методологічні походи до стратегічного менеджменту та маркетингу;

– методи аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища;

– сутність і особливості основних стратегій, що входять у класичний стратегічний набір;

– основні підходи до формулювання стратегій;

– класичні організаційні структури управління стратегічного типу;

– сутність стратегічної інформації.

вміти:

– визначати місію, мету і стратегію підприємства;

– складати стратегічні плани з різною глибиною перспективи;

– розробляти міру забезпечення організаційної, фінансово-економічної, соціально-психологічної ефективності застосування СМ.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні основи стратегічного менеджменту в туризмі.

Тема 1. Загальна характеристика стратегічного управління.

Тема 2. Класифікація стратегій.

Тема 3. Стратегічній потенціал підприємства та визначення його конкурентоспроможністі.

Змістовий модуль 2. Теоретичні та практичні основи стратегічного маркетингу в туризмі.

Тема 1. Стратегічний маркетинг послуг.

Тема 2. Маркетингові аспекти туристичних послуг.

Тема 3. Формування маркетингової стратегії.

 

Викладач: Мамотенко Д.Ю., к.е.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму».

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.14010301-Туризмознавство

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи студента − 61

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

61 год.

73 год.

Індивідуальні завдання:    5 год.                  11 год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 20 балів: 3 практичних занять у першому модулі (20х3=60) та  3 практичних занять у другому модулі (20х3=60);

− виконання індивідуального завдання - до 20 балів;

− модульна контрольна робота у кожному модулі - до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший і другий змістовий модулі.