Ви є тут

Головна

Мета та завдання викладання дисципліни.

Мета навчальної дисципліни – підвищення якості обслуговування, залучення туристів у різноманітні дозвільні заходу туркомплексу.

Вивчення дисципліни „Організація анімаційних послуг” передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

− традиції країни, у якій працює, і інтереси туристів, що відвідують саме цю країну;

− цілі та мотиви відвідування туристами готелів та туркомплексів з анімаційним обслуговуванням.

Вміти:

− організувати анімаційне шоу для різного контингенту;

− мотивувати працю аніматорів;

− скласти програму анімаційної вечірки та провести її.

 

Викладач: Булатов С.В., старший викладач кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Вибіркова частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 150

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 50

самостійної роботи студента − 91

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

− год.

− год.

Лабораторні

38 год.

6 − год.

Самостійна робота

91 год.

122 год.

Індивідуальні завдання:

9 год.

18 год.

Вид контролю: екзамен

         

 

Викладач: Булатов С.В., старший викладач кафедри «Міжнародного туризму»

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціально-культурна анімація як форма соціальної активності особи.

Тема 1. Зародження і розвиток форм культурно-дозвільної діяльності.

Тема 2  Соціально-культурна анімація як форма соціальної активності особи.

Тема 3. Акторська майстерність.

Змістовий модуль 2. Види анімаційної діяльності.

Тема 1. Дитяча анімація.

Тема 2. Спортивна анімація.

Тема 3. Вечірні шоу-програми.

Тема 4. Організація анімаційних програм.

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Розподіл балів, які отримують студенти.

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на практичному занятті оцінюється в 6 балів (8 практичних у першому 6х8=48 балів та 11 практичних другому модулях 6х11=66 балів);

− виконання індивідуального завдання до 32 балів у першому модулі і до 14 балів у другому модулі;

− модульна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.