Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємства, оцінювання його інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних господарських рішень на інноваційних засадах.

Завдання: вивчення основних понять та ключових положень з інноваційного розвитку підприємства, освоєння методологічних основ оцінювання результативності формування та використання інноваційного потенціалу, розробки організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства.
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- організаційні форми інноваційного розвитку підприємства;
- методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку підприємства;
- досвід, методи та моделі державної підтримки інноваційного розвитку підприємства;
- інструментарій оцінювання та залучення інвестицій в інновації;
- особливості формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей;
- основні положення охорони прав та економіки інтелектуальної власності.
 

вміти:
- оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства;
- ідентифікувати, оцінювати та контролювати ризики інноваційної діяльності;
- збирати і систематизувати маркетингову інформацію щодо науково-технічної й інноваційної продукції та інноваційної діяльності;
- обґрунтовувати напрямки нарощування інноваційного потенціалу та пріоритетного інноваційного розвитку підприємства;
- розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку підприємств;
- економічно обґрунтовувати способи охорони прав інтелектуальної власності.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1.
Інновації та циклічність економічного розвитку.
Ключові поняття інноваційного розвитку.
Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування
Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку
Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері.
Державна підтримка інноваційного підприємництва. 
Національні інноваційні системи.
Національні інноваційні системи

Змістовий модуль 2.

 

Маркетинг інновацій.
Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства.
Інноваційний потенціал підприємства.
Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства.
Ризики в інноваційній діяльності та управління ними.
Охорона прав та інтелектуальна власність в інноваційній діяльності.
Обґрунтування доцільності і результативності інноваційної діяльності.

Викладач дисципліни:Карпенко А.В., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, к.е.н., доц.
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Нормативна

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 6
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
52 год. 86 год.
Індивідуальні завдання:   26  год.
Вид контролю: іспит 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 10 балів (3 практичних заняття по 10 балів = 30 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 30 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.