Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань і практичних навичок про ринок праці, вмінь з регулювання його механізмів на макро- і мікрорівні.

Завдання:

вивчення теоретичних положень ринку праці та набуття вмінь і навичок практичного застосування цих знань у практиці регулювання механізмів ринку праці на рівні підприємства, галузі й національної економіки.
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- умови виникнення та ефективного функціонування сучасного РП;
- елементи та види кон'юнктури РП;
- механізм функціонування та саморегулювання РП;
- поняття, види, форми та концепції зайнятості робочої сили на ринку праці;
- законодавчі та нормативні положення функціонування РП, основні Конвенції МОП з питань регулювання РП;
- характеристики гнучкого та жорсткого ринку праці;
- концептуальні та методологічні положення дослідження РП на макро- і мікрорівні.

 

вміти:
- сегментувати РП за різними ознаками;
- аналізувати співвідношення попиту та пропозиції робочої сили і розробляти пропозиції щодо впливу на зміну цього співвідношення;
- використовувати методи дослідження РП;
- прогнозувати обсяги і структуру попиту на робочу силу;
- аналізувати динаміку та структуру зайнятості та безробіття;
- використовувати сучасне трудове законодавство;
- розробляти та реалізовувати заходи в системі регулювання соціально-трудових відносин;
- застосовувати заходи державної політики для регулювання РП.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1.
Ринок праці в економічній системі, його суть і функції
Механізм саморегулювання ринку праці
Інфраструктура ринку праці

Змістовий модуль 2.
Індивідуальне пропонування на ринку праці
Сукупне пропонування на ринку праці
Індивідуальний та сукупний попит на робочу силу

Змістовий модуль 3.
Забезпечення зайнятості населення
Безробіття, його форми і причини
Гнучкий ринок праці
Внутрішньофірмовий ринок прац

Змістовий модуль 4.
Правове забезпечення ринку праці
Методи регулювання і ресурсне забезпечення ринку праці
Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення ринку праці, його прогнозування
Особливості та етапи формування ринку праці в Україні.

Викладач дисципліни:Карпенко А.В., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, к.е.н., доц.

 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 5,5 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 165 (75,90) 7;8-й 7;8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 8
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год. 2 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
46 год. 78 год.
Індивідуальні завдання:   14  год.
Вид контролю: залік, іспит
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю (7 семестр) враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 24 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

Під час контролю по кожному змістовному модулю (7 семестр) враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (5 практичних заняття по 6 балів = 30 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 30 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.