Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок соціальної відповідальності держави, бізнесу, суспільства та людини.

Завдання: вивчення використовувати міжнародні стандарти соціальної відповідаль-ності бізнесу в практичній діяльності вітчизняних підприємств; виявляти фактори впливу на соціальну відповідальність підприємства, визначати мету, місію та цінності, формувати стратегію соціальної відповідальності бізнесу та розробляти стратегічні програми; оцінювати рівень соціальної відповідальності на підприємстві; розробляти етичні нормативи та етичний кодекс для підприємства; складати соціальні звіти підприємства для персона-лу та топ-менеджерів, бізнес-партнерів, споживачів, суспільства та держави.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності;
- сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності;
- особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів соціального розвитку;
- нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;
- моделі корпоративної соціальної відповідальності;
- критерії, показники та методики оцінювання соціальної відповідальності;
- нормативно-правове регулювання та міжнародні стандарти соціальної відповідальності;
- напрями розвитку соціальної відповідальності.

вміти:
- збирати й оцінювати інформацію з соціальної відповідальності, здійснювати моніторинг;
- ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін від соціальної відповідальності;
- аналізувати та складати соціальну звітність, оцінювати ефективність соціальної відповідальності;
- формувати механізм управління соціальною відповідальністю на різних рівнх;
- визначати напрями активізації індивідуальної та колективної соціальної відповідальності;
- формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом та іншими рівнями на засадах соціальної відповідальності;
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1.
Основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності
Соціальна відповідальність в системі управління організацією
Формування відносин з працівниками на засадах соціальної відповідальності

Змістовий модуль 2.
Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі
Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами
Екологічні аспекти соціальної відповідальності

Викладач дисципліни: Карпенко Н.М., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, к.держ.упр., доц.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Нормативна

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 5
Освітній ступень: магістр 26 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 92 год.
Індивідуальні завдання:   22  год.
Вид контролю: іспит 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 24 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.