Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних вмінь використання сучасних методологій та засобів із питань ефективного формування та управління командами.

Завдання: вивчення основних понять та ключових положень ефективного формування команди, процесів управління трудовими ресурсами та орієнтації цих процесів на досягнення ефективності діяльності і кінцевих результатів із мінімальними витратами часу та коштів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- теоретичні засади командоутворення;
- нормативно-методологічні положення з питань формування команди;
- основні принципи управління командою та характерні параметри системи управління;
- принципи поділу ролей у команді;
- особливості лідерства та формування командної культури;
- стратегії створення ефективної команди
- інструменти вирішення конфліктів в команді та мотивації до ефективної діяльності;
- особливості командного прийняття рішень.

вміти:
- оцінювати стан, динаміку, ефективність роботи команди;
- використовувати нормативно-методологічні положення з питань формування та функціонування команди ;
- здійснювати управління командою;
- виявляти лідерство і розподіляти ролі у команді;
- забезпечувати формування командної культури;
- володіти інструментами вирішення конфліктів в команді та мотивації до ефективної діяльності;
- розробляти та впроваджувати стратегії створення ефективної команди.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1.
Командоутворення: сутність, типи й етапи розвитку
Моделі ефективних команд
Організаційні-економічні основи створення команди

Змістовий модуль 2.
Лідерство та управління командами
Стратегії створення ефективної команди
Управління конфліктами, мотивація та відповідальність в команді

Викладач дисципліни: Гудзь М.В., д.е.н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці,
 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 4
Освітній ступень: магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
52 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:  26  год.
Вид контролю: залік.
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 24 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.