Ви є тут

Головна

Мета:

формування у студентів базових теоретичних знань та компетенцій з ефективної організації та управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб’єктів господарювання.
Завдання:

вивчення інноваційних процесів, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- сутність інновацій, інноваційного процесу та діяльності;
- інструменти державної підтримки інноваційної діяльності;
- форми і джерела фінансування інноваційної діяльності;
- елементи інноваційної політики підприємства;
- інструменти моніторингу інновацій;
- методичні засади оцінювання ефективності інноваційної діяльності;
- особливості управління та комерціалізації інновацій.

вміти:
- аналізувати рівень інноваційного розвитку;
- комплексно оцінювати ефективність інновацій та розробляти програми їх комерціалізації;
- формувати інноваційну політику підприємства, здійснювати вибір стратегій інноваційного розвитку та программ їх реалізації;
- формувати систему управління інноваційними процесами на підприємстві;
- здійснювати комплексну оцінку ефективності інноваційних проектів.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1.
Інновації та інноваційний процес: сутність, етапи становлення та сучасні тенденції розвитку
Організаційні форми реалізації інновацій
Державне регулювання інноваційної діяльності

Змістовий модуль 2.
Система управління інноваційними процессами
Стимулювання інноваційної діяльності
Моніторинг інновацій та Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

Викладач: Карпенко А.В., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, к.е.н., доц.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 24 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.