Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Рекреаційні комплекси» ознайомлення студентів з основними поняттями рекреаційної території, її архітектурно-планувальної організації, до архітектурно-планувальної організації рекреаційного комплексу і організації внутрішнього простору рекреаційної установи.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

− теоретичні основи історії розвитку рекреаційної архітектури;

- особливості кожного архітектурного стилю, відокремлювати їх за хронологією;

- наводити приклади найбільш яскравих пам’ятників архітектури різних часів;

- розрізнювати поняття рекреаційних утворень по таксометричним и типологічним ознакам.

вміти:

– класифікувати рекреаційні комплекси на основі містобудівних і соціально-економічних факторів;

- будувати схеми планувального рішення приміщень різних призначень.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Історія формування та розвитку рекреаційної архітектери.

Тема 1. Поняття архітектурного стилю. Архітектурна сфера відпочинку древнього світу. Архітектурна сфера відпочинку середньовіччя та нового часу.

Тема 2. «Нова» архітектурна сфера відпочинку середини XIX – початку XX століття. Сучасна рекреаційна архітектура»

Тема 3. Рекреаційна архітектура великих просторів. Атрактивна рекреаційна архітектура.

 

Змістовий модуль 2. Рекреаційне сфера: формування та планувальна організація.

Тема 1. Основи формування рекреаційної сфери. Планувальна організація рекреаційного регіону. Планувальна організація рекреаційного району. Планувальна організація рекреаційної зони.

Тема 2. Рекреаційні комплекси: Планувальна організація санаторних комплексів, комплексів відпочинку й туристських комплексів

Тема 3. Функціонально-планувальна організація рекреаційних установ.

 

Викладач: Зацепіна Н.О., к.п.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

 

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна

Цикл: професійної і практичної підготовки

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

Туризм

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

Змістових модулів – 2

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

1-й

Загальна кількість годин - 120

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 38

самостійної роботи студента – 75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

12 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 38

самостійної роботи студента – 75

Практичні, семінарські

26 год.

 

Лабораторні

год.

 

Самостійна робота

75 год.

 

Індивідуальні завдання:

7 год.

 

Вид контролю: залік

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

1.     РО конспектів матеріалів лекцій та практичних занять – 20 балів

2.  РО підготовки до аудиторних занять та засвоєння теоретичного матеріалу - 50 балів;

3.  РО підготовки до практичних занять та виконання практичними завдань 15 балів;

РО підсумкової контрольної роботи - 15 балів