Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета надання майбутнім фахівцям комплексу знань про теоретичне музеєзнавство та історію розвитку та характер колекцій найбільших музеїв світу, перспективи подальшого використання отриманих знань, вмінь та навиків в сфері гостинності.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основну термінологію музеєзнавства;

– найбільші музеї світу та України, історію їх розвитку та відвідуваність на рік;

–         функції музеїв у суспільстві;

–         процес збирання, облік, вивчення, опис та класифікацію музейних експонатів; зберігання музейних експонатів (фондова робота);

–         консервацію та реставрацію експонатів;

–        експозиційну роботу;

–         науково-дослідницьку діяльність;

–         популяризацію музейних колекцій та пам’яток історії, мистецтва, культури;

–         охорону пам’яток історії та культури.

–         сучасні підходи для організації та виконання культурно-масової (екскурсійної) роботи в музеях.

–       вміти:

–       – встановлювати інтереси та мету відвідання музею екскурсійною групою;

–         застосовувати навички проведення музейної екскурсії.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

                                 Змістовий модуль 1. Теоретичне музеєзнавство.

                                Тема 1. Музеєзнавство як наукова дисципліна.

Тема 2 . Фондова, експозиційна та науково-дослідницька діяльність музеїв.

Тема 3. Культурно-масова робота музеїв.

Змістовий модуль 2. Провідні музеї світу.

Тема 1. Виникнення перших музеїв. Музейна мережа України.

Тема 2. Лувр – найвідвідуваніший музей в світі.

Тема 3. Найвідоміші музеї світу.

 

Викладач: Бєлікова М.В., к.істор.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Вибіркова частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 75

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи студента – 46,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

46,5 год.

62 год.

Індивідуальні завдання:

4,5 год.

9 год.

Вид контролю: залік

         

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− доповідь з презентацією студента на одному з практичних занять у кожному модулі до 30 балів;

− експрес-тести на практичних заняттях оцінюються у кожному модулі в 30 балів (10 балів за кожний тест, 10х3=30);

− виконання індивідуального завдання у кожному модулі до 20 балів;

− модульна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістові модулі.