Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям уявлення про організацію діловодства та документаційне забезпечення діяльності туристичних закладів.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–         основні терміни діловодства;

– нормативно-правову базу діяльності та документування в туристичній    галузі;

–             організацію діяльності та документацію туристичного агентства.

вміти:

– приймати і реєструвати документи;

–             слідкувати за порядком проходження документів в організації;

–         формувати справи, готувати справи для передачі до архіву;

–         оформляти документи з особового складу;

–         заповнювати документи для роботи з туроператорами та туристами.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Документ та його роль у діяльності підприємства.

        Тема 1. Документ та його роль у діяльності підприємства.

        Тема 2. Підготовка організаційно-розпорядчої та довідково-інформаційної документації.

        Тема 3. Документи з особового складу.

Змістовий модуль 2. Основні засади документаційного забезпечення діяльності туристичних закладів.

        Тема 1. Підготовка організаційно-розпорядчої та довідково-інформаційної документації, засади систематизації та зберігання документів.

         Тема 2. Документаційне забезпечення діяльності туристичних агентств.

Викладач: Бєлікова М.В., к.істор.н., доцент кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 90

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента − 55

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

20 год.

4 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

55 год.

73 год.

Індивідуальні завдання:

5 год.

11 год.

Вид контролю: залік

         

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− виконання індивідуального завдання до 15 балів у кожному модулі;

− експрес-тести на практичному занятті оцінюються в 5 балів в кожному модулі ( по 5 практичних у першому та другому модулях 5х5=25);

− доповідь на одному з практичних занять у кожному модулі – 20 балів;

− підготовка конспекту «Становлення та розвиток діловодства на різних історичних епохах» в першому модулі та «Документи з особового складу» в другому модулі до 20 балів;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістові модулі.