Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета − надання майбутнім фахівцям комплексу знань основні норми та вимоги дотримання професійної етики та дипломатичного протоколу та можливості їх використання в туристичній діяльності.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами, формування практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 – основні терміни професійної етики та дипломатичного протоколу;

– особливості використання візитної картки;

– діловий та застільний етикет.

вміти:

– складати резюме;

– використовувати теоретичні знання про проходження співбесіди у роботодавця;

–  дотримуватись дресс-коду;

– дотримуватись особливостей ділового етикету в офісі та дипломатичного протоколу в міжнародній сфері.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Професійна етика.

Тема 1. Професійна етика та її види.

Тема 2. Складання резюме та проходження співбесіди у роботодавця.

Тема 3. Візитна картка та її використання.

Змістовий модуль 2. Дипломатичний протокол.

Тема 1. Дипломатичний протокол та його особливості в різних державах.

Тема 2. Діловий та застільний етикет.

Тема 3. Види дресс-кодів.

 

Викладач: Віндюк А.В., д.пед.н., професор кафедри «Міжнародного туризму».

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Вибіркова частина

Цикл: професійно-орієнтовна

 

Напрям підготовки

____________________

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 90

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи студента − 119

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

− год.

− год.

Самостійна робота

119 год.

148 год.

Індивідуальні завдання:

11 год.

22 год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− виконання індивідуального завдання до 15 балів у кожному модулі;

− експрес-тести оцінюються в 15 балів за перші три практичні заняття в кожному модулі (5 балів за практичне заняття, 5х3=15);

− доповідь на одному з практичних занять в кожному модулі – 20 балів;

− підготовка презентації на одному з практичних занять в кожному модулі до 30 балів;

− аудиторна контрольна робота у кожному модулі до 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістові модулі.