Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою курсу є формування професійних навичок у майбутніх фахівців. Уміння аналізувати напрями та проблеми в гостинності.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: − історію розвитку туризму і гостинності;

– форми розвитку готельного бізнесу, типи готелів;

– історію розвитку ресторанного бізнесу;

– історію розвитку азартних ігор;

– базові поняття маркетингу.

вміти: – аналізувати рекреаційне середовище;

– орієнтуватися в ціновій політиці індустрії гостинності;

– проектувати послуги гостинності використовуючи матеріали діючих стандартів на види послуг ;

– характеризувати розвиток транспортних послуг у світі та їхню роль в індустрії гостинності;

– аналізувати діяльність барів та ресторанів.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Складова індустрії гостинності. Готельний та ресторанний бізнес.

Тема 1. Становлення та розвиток індустрії гостинності.

Тема 2. Розвиток готельного бізнесу та класифікація готелів.

Тема 3. Управління службою харчування та напоїв.

Тема 4. Ресторанний бізнес та основні види діяльності ресторанів.

Змістовий модуль 2. Сучасні інформаційні та транспортні технології в гостинності.

Тема 1. Транспортне забезпечення туристів.

Тема 2. Розвиток сучасних транспортних систем.

Тема 3. Сучасні інформаційні технології в гостинності. Світові готельні мережі та їх ефективність в розвитку індустрії гостинності.

Тема 4. Інформаційні технології в сучасному управлінні готельного та ресторанного бізнесу.

Змістовий модуль 3. Індустрія розваг, як складова індустрії гостинності.

Тема 1. Індустрія азартних ігор, як частина індустрії розваг.

Тема 2. Відпочинок та розваги в індустрії гостинності.

Змістовий модуль 4. Виставкова діяльність та трудові ресурси в гостинності.

Тема 1. Проведення нарад, конференцій та виставок. Управління людськими ресурсами.

Тема 2. Дисципліна праці в сфері гостинності.

 

Викладач: Зайцева Валентина Миколаївна, к.п.н., професор кафедри «Міжнародного туризму»

                      Каптюх Тетяна Віталіївна, викладач кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 120

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента − 77

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

– год.

– год.

Лабораторні

24 год.

6 год.

Самостійна робота

77 год.

98 год.

Індивідуальні завдання:

7 год.

14 год.

Вид контролю: −

 

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 120

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 40

самостійної роботи студента − 73

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

– год.

– год.

Лабораторні

24 год.

4 год.

Самостійна робота

73 год.

98 год.

Індивідуальні завдання:

7 год.

14 год.

Вид контролю:екзамен

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

У третьому семестрі кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на лабораторному занятті оцінюється в 10 балів (6 лабораторних у першому модулі 6х10=60 балів, 6 лабораторних у другому 6х10=60 балів);

− проведення презентації у першому модулі (20 балів), у другому (20 балів);

− написання тестового завдання 20 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

У четвертому семестрі кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на лабораторному занятті оцінюється в 10 балів 6 лабораторних у третьому 6х10=60 балів, 6 лабораторних у четвертому 6х10=60 балів;

− проведення презентації у третьому (30 балів), у четвертому (30 балів);

− написання тестового завдання 10 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.