Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою курсу є формування професійних навичок у майбутніх фахівців. Уміння аналізувати напрями та проблеми в готельному господарстві.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами передбачає у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем в готельному господарстві для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

− історію розвитку готельної справи;

− форми розвитку готельного бізнесу, типи готелів;

− системи управління готельним господарством;

− сертифікацію та стандартизацію готельних підприємств;

− санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень.

вміти:

− характеризувати готельні підприємства;

− орієнтуватися в ціновій політиці готельних послуг;

− проектувати послуги гостинності використовуючи матеріали діючих стандартів на види послуг;

− аналізувати дії персоналу.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Сучасний розвиток готельної справи.

Тема 1. Класифікація та характеристика готелів.

Тема 2. Сертифікація та система управління якістю готельних послуг. Категоризація готельних закладів світу.

Тема 3. Європейська система класифікації готелів. Організаційна структура готельного підприємства 1 − 5*.

Змістовий модуль 2. Мистецтво обслуговування як реалізація сервісної діяльності в розвитку готельного господарства.

Тема 1. Мистецтво обслуговування номерів та персонал у готелі.

Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень.

Тема 3. Категорійні вимоги до готелів України 1 − 5*.

 

Викладач: Журавльова С.М., к.е.н. доцент  кафедри «Міжнародного туризму»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

4

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: професійної і практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.140103 Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

___Туризмознавство___

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 120

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 32

самостійної роботи студента − 81

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

8 год.

4 год.

Практичні, семінарські

– год.

– год.

Лабораторні

24 год.

4 год.

Самостійна робота

81 год.

98 год.

Індивідуальні завдання:

7 год.

14 год.

Вид контролю:залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на лабораторному занятті оцінюється в 10 балів (6 лабораторних у першому модулі 6х10=60 балів, 6 лабораторних у другому 6х10=60 балів);

− проведення презентації у першому модулі (20 балів), у другому (20 балів);

− написання тестового завдання 10 балів;

− виконання індивідуального завдання 10 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.